HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2004 vp

HaVM 7/2004 vp - HE 90/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 90/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainministeriö

vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck, opetusministeriö

ylitarkastaja Sami Kivivasara, Väestörekisterikeskus

hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, Kirkkohallitus

kirkollishallituksen sihteeri Harri Tajakka, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että mahdollisuutta tallettaa kirkollisia toimituksia koskevia tietoja väestötietojärjestelmään voitaisiin jatkaa vuoden 2005 kesäkuun loppuun.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto