HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2007 vp

HaVM 7/2007 vp - HE 63/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä syyskuuta 2007 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 63/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi, valtiovarainministeriö

lakimies Heikki Sipiläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry edustaen myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:tä

yhteiskuntasuhteiden koordinaattori Päivi Järvinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamieslakia muutettavaksi.

Esityksellä saatetaan syrjintää koskeva virkamieslain säännös vastaamaan Euroopan unionin vaatimuksia, parannetaan virkamiesten oikeusasemaa ja pyritään vähentämään määräaikaisten osuutta virkamiehistä. Virkamiesten liikkuvuutta valtiotyönantajan palveluksessa uusiin tehtäviin edistetään. Lisäksi virkamieslakiin tehdään teknisluonteisia korjauksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitys sisältää useampia yksittäisiä muutosehdotuksia. Näitä ehdotuksia yhdistävänä tärkeänä myönteisenä seikkana valiokunta pitää virkamiesten oikeusaseman parantamista. Ehdotettuun sääntelyyn sisältyy valtion virkamieslain (750/1994) saattaminen vastaamaan syrjinnän kieltämistä koskevia Euroopan unionin vaatimuksia lisäämällä sukupuolinen suuntautuneisuus kiellettyjen syrjintäperusteiden luetteloon. Säädettävällä lailla parannetaan myös määräaikaisessa virkasuhteessa työskentelevien virkamiesten sekä virantoimituksesta pidätettyjen virkamiesten oikeusturvaa samoin kuin koeaikaan liittyvää oikeussuojaa. Lisäksi lääkärintodistuksen esittämisvelvoitetta koskeva sääntely nostetaan lain tasolle.

Määräaikaisen virkasuhteen käsite on syntynyt valtion virkamieslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä säädettäessä nykyinen valtion virkamieslaki (HaVM 5/1994 vpHE 291/1993 vp). Tehtävissä, joissa aiemmin käytettiin virkaa toimittavia tai tilapäisiä virkamiehiä, tuli käyttöön nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan nimittää, jos työn luonne, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu sitä edellyttää. Hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 5/1994 vp ilmenee, että valtion virkasuhteen tulee perustua pääsääntöisesti virkoihin sidottuun järjestelmään. Mietinnöstä ilmenee edelleen muun muassa, että määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen merkitsee poikkeusta tähän pääsääntöön ja että poikkeussääntelyn soveltaminen on rajattava tiukasti laissa mainittuihin edellytyksiin, joita on tulkittava suppeasti.

Valiokunta on eri yhteyksissä kiinnittänyt huomiota määräaikaisen virkasuhteen varsin laajaan käyttöön. Valiokunta pitääkin perusteltuna hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta, että määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisen samoin kuin 9 §:n 2 momentin nojalla rajoitetuksi ajaksi virkaan nimittämisen peruste tulee ilmetä nimikirjasta. Lisäksi ehdotetun 9 §:n 3 momentin nojalla virkamies on nimitettävä koko määräaikaisuuden perusteena olevaksi ajaksi, jollei erityisestä syystä toisin päätetä.

Voimassa olevan virkamieslain 56 §:ssä säädetään virkamiehen oikeudesta korvaukseen, jos hänet on ilman säädettyä perustetta nimitetty määräajaksi tai ilman pätevää syytä nimitetty toistuvasti peräkkäin määräajaksi. Valiokunta toteaa, että hallituksen esitykseen sisältyvä sääntely jää puutteelliseksi, jos virkamies on nimitetty ilman laissa säädettyä erityistä syytä vain osaksi koko määräaikaisuuden perusteena olevaa ajanjaksoa. Oikeutta korvaukseen ei olisi, mikäli määräaikaisuuden peruste sinänsä osoittautuisi lailliseksi, mutta virkasuhteen "pätkimiselle" ei olisi laissa säädettyä erityistä syytä. Tämän epäkohdan korjaamiseksi valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen 56 §:n muuttamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 56 § muutettuna seuraavasti:

56 §

Virkamiehellä, joka on ilman 9 §:n 1 tai 2 momentissa säädettyä perustetta taikka ilman 9 §:n 3 momentissa säädettyä erityistä syytä nimitetty määräajaksi tai ilman pätevää syytä toistuvasti peräkkäin nimitetty 9 §:n 1 tai 2 momentin nojalla määräajaksi, on oikeus virkasuhteen virastoon päättyessä sen vuoksi, ettei häntä enää nimitetä tämän viraston virkamieheksi, saada virastolta vähintään 6 ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. (Poist.) Korvauksen määrää maksettavaksi virkamieslautakunta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto