HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2003 vp

HaVM 8/2003 vp - HE 47/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta (HE 47/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tarja Oksanen, hallitusneuvos Arto Sulonen ja neuvotteleva virkamies Johanna Hakala, sisäasiainministeriö

budjettisihteeri Juha Majanen, valtiovarainministeriö

kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Kuntaliitto

pelastusjohtaja Markku Mensala, Keski-Suomen pelastuslaitos

palopäällikkö Aarne Mikkonen, Ilomantsin kunta

puheenjohtaja Isto Kujala ja hallituksen jäsen Silvio Hjelt, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Länsi-Suomen lääninhallitus
 • Helsingin kaupunki
 • Suomen Palopäällystöliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta, joka kumoaisi kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (560/1975). Uudistus liittyy pelastustoimen vuoden 2004 alussa voimaan tulevaan järjestelmän muutokseen, jossa toiminnasta vastaa yksittäisten kuntien sijasta 22 pelastustoimen aluetta (alueen pelastustoimi).

Lakiehdotuksen mukaan alueen pelastustoimelle voitaisiin myöntää avustusta talousarvion rajoissa pelastustoimen kalliin kaluston ja järjestelmien hankintaan sekä kehittämishankkeisiin. Valtakunnallisen televerkon ja muun järjestelmän hankintojen rahoittamista jatkettaisiin kumottavan lain mukaisesti vuoden 2005 loppuun saakka.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Ahti Vielma /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​