HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2012 vp

HaVM 8/2012 vp - HE 13/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 25 luvun muuttamisesta ja evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä maaliskuuta 2012 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kirkkolain 25 luvun muuttamisesta ja evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta (HE 13/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö

kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että siihen lisättäisiin säännökset kirkollisista vaakunoista, sineteistä ja leimoista. Tärkeimmistä periaatteista ja perusteista säädettäisiin kirkkolaissa, ja tarkempia säännöksiä annettaisiin kirkkojärjestyksessä.

Samalla evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annettu laki ehdotetaan kumottavaksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kirkkolakiin ehdotetuilla säännöksillä korvataan laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista (785/1986) sekä lailla 19/2009 kumotun virastojen sineteistä annetun valtioneuvoston päätöksen (185/1985) säännökset, joiden soveltaminen siirtymäsäännösten perusteella lakkaa 1.6.2012. Ehdotuksella yhtenäistetään kirkollisten vaakunoiden, sinettien ja leimojen sääntelyä sekä ajanmukaistetaan sitä tekninen kehitys huomioon ottaen.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jussi Halla-aho /ps
 • jäs. Rakel Hiltunen /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • vjäs. Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne