HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2003 vp

HaVM 9/2003 vp - HE 104/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 104/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tarja Oksanen, sisäasiainministeriö

työmarkkinalakimies Jyrki Hämäläinen, Kunnallinen työmarkkinalaitos

sopimustoimitsija Timo Puumalainen, Kunta-alan ammattiliitto KTV ry

toiminnanjohtaja Ari Keijonen, Suomen Palopäällystöliitto ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • valtiovarainministeriö
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta annettua lakia. Ehdotuksen mukaan vuoden 2004 alusta voimaan tulevaan pelastuslakiin lisättäisiin siirtymäsäännös, jonka mukaan aikaisemmin voimassa olleiden lakien tai asetusten taikka myönnetyn erivapauden nojalla ilman pelastusalan tutkintoa kelpoisuuden pelastustoimen virkaan tai tehtävään saaneiden asema turvattaisiin alueen pelastustoimen järjestelmään siirryttäessä.

Pelastusopistosta annettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi nykyisin asetustasolla oleva säännös varautumiskoulutukseen liittyvistä koulutettavien henkilöiden taloudellisista eduista. Samalla laista poistetaan tarpeeton asetuksenantovaltuus ja viittaus kumottuun pelastustoimilakiin.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa ensimmäisen lakiehdotuksen 91 §:n 3 momentin 8 kohdan täsmentämistä. Muutoin valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

1.

Laki

pelastuslain 91 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 91 §:n 3 momentin 7 kohta ja

lisätään 91 §:n 3 momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:

91 §

Voimaantulosäännös

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän lain voimaan tullessa noudatetaan lisäksi seuraavaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(7 kohta kuten HE)

8) se, joka tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten tai ennen tämän lain voimaantuloa kumottujen säännösten tai kelpoisuusvaatimuksista myönnetyn erivapauden perusteella on valittu kunnan pelastustoimen virkaan tai tehtävään, on kelpoinen toimimaan alueen pelastustoimen vastaavan tehtäväryhmän viroissa tai tehtävissä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heli Paasio /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto