HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2008 vp

HaVM 9/2008 vp - HE 77/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä kesäkuuta 2008 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 77/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö

kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että äänioikeusikäraja seurakuntavaaleissa laskettaisiin nykyisestä 18 vuodesta 16 vuoteen.

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet seurakunnan kirkkovaltuustoon ja seurakuntayhtymässä kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Äänioikeusikärajan laskeminen seurakuntavaaleissa 18 vuodesta 16 vuoteen on periaatteellisesti merkittävä muutos. Uudistuksen tavoitteena on saada nuoret nykyistä paremmin mukaan seurakunnan toimintaan antamalla heille mahdollisuus vaikuttaa seurakuntavaaleissa valittavien toimielinten kokoonpanoon. Samalla tavoitteena on saada nuorennusta seurakuntien hallintoelimiin. Vaalikelpoisuuden ikärajana kyseisiin luottamustoimiin säilyy edelleen 18 vuotta.

Lakiehdotus ei koske kirkkoherran vaalia. Saadun selvityksen mukaan Kirkkohallituksessa on erikseen valmisteltavana ehdotus kirkkoherran vaalitavan muuttamisesta niin, että kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsisivat kirkkoherran.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • vpj. Tapani Mäkinen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto