KESKUSTELUALOITE 18/2001 vp

KA 18/2001 vp - Liisa Jaakonsaari /sd 

Tarkistettu versio 2.1

Ihmisoikeudet Suomen ulkopolitiikassa

Eduskunnan puhemiehelle

Ulkoasiainvaliokunta on antanut kesäkuun 6. päivänä 2001 lausunnon (UaVL 3/2001 vp—MINS 10/2000 vp) ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan marraskuun 29. päivänä 2000 valiokunnalle antamasta selvityksestä "Ihmisoikeudet ja Suomen ulkopolitiikka".

Mainittua ihmisoikeusselvitystä edelsi valtioneuvoston vuonna 1998 antama ihmisoikeusselonteko. Nämä molemmat ihmisoikeusasiakirjat on valmisteltu ulkoasiainhallinnossa ja ne ovat käsitelleet lähinnä Suomen virallista ihmisoikeuspolitiikkaa osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Tulevaisuudessa ihmisoikeuspolitiikan käsittely olisi tärkeää ulottaa myös muiden ministeriöiden hallinnonaloille, jolloin ihmisoikeusnäkökulman sisältö ja merkitys saisivat nykyistä enemmän painoarvoa. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että eduskunnalle annettavan ihmisoikeusraportin valmisteluun osallistuisivat eri ministeriöt. On tarkoituksenmukaista, että ihmisoikeusraportti annettaisiin eduskunnalle kerran vaalikaudessa valtioneuvoston selontekona ja että selontekoa eduskunnassa käsiteltäessä muut erikoisvaliokunnat antaisivat omaan toimialaansa kuuluvista ihmisoikeuskysymyksistä lausunnon ulkoasiainvaliokunnalle.

Ulkoasiainvaliokunta on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota ulkoasiainhallinnon rajallisiin voimavaroihin ihmisoikeuksien alueella. Perustuslain 1 §:n 3 momentti asettaa valiokunnan mukaan oikeudellisen perustan Suomen ihmisoikeuspolitiikan tehostamiselle. Kyseinen säännös kuulu seuraavasti: "Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi." Suomen ihmisoikeuspolitiikan tehostaminen voi tapahtua esimerkiksi vahvistamalla ihmisoikeustutkimusta ja ihmisoikeusasiain seurantaa ja koordinointia sekä lisäämällä ihmisoikeusongelmia koskevaa säännöllistä raportointia.

Naisten, lasten, vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksien sekä rasismin vastaisen toiminnan lisäksi on huomiota kiinnitettävä myös vammaisten oikeuksiin. Monikulttuuristen vähemmistöjen ihmisoikeuksien edistäminen on niin ikään tärkeä painopistealue. Yhteiskunnan muuttuessa yleensä erilaisuuteen kohdistuva syrjintä lisääntyy ja monissa tapauksissa myös viranomaiset tosiasiallisesti hyväksyvät tällaisen syrjinnän ilmenemismuodot. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös moninkertaisen syrjinnän kohteeksi joutuviin ryhmiin ja yksilöihin.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittavasti,

että eduskunta syysistuntokauden alussa käy ajankohtaiskeskustelun ihmisoikeuksista Suomen ulkopolitiikassa perusteluissa mainittujen valtioneuvoston selvityksen ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon pohjalta.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2001

  • Liisa Jaakonsaari /sd

_________

Ajankohtaiskeskustelu 3.10.2001