KIRJALLINEN KYSYMYS 1207/2013 vp

KK 1207/2013 vp - Jussi Niinistö /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Kotihoidon asiakkaiden koneellisen lääkejakelun kustannukset

Eduskunnan puhemiehelle

Monet kunnat ovat siirtäneet kotihoidon asiakkaiden lääkejakelun apteekeille, jotka suorittavat lääkkeiden annostelun koneellisesti. Tästä koituvat kulut on useissa kunnissa langetettu asiakkaiden maksettaviksi.

Eduskunnan oikeusasiamies linjasi maaliskuussa 2013, että lääkkeiden jakelun ulkoistaminen apteekille ei saa aiheuttaa asiakkaalle lisäkustannuksia verrattuna kunnan itse järjestämään vastaavaan palveluun. Jakelu on siten kuntien velvollisuus. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi lokakuussa 2013 kunnille asiasta ohjeistuksen.

Osa apteekkijakeluun siirtyneistä kunnista on muuttanut laskutuskäytäntöjään oikeusasiamiehen päätöksen mukaisiksi, mutta kaikille kunnille asia ei saapuneen palautteen perusteella vaikuta vieläkään olevan selvä, vaan kotihoidon asiakkaiden rahastaminen jatkuu edelleen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta loputkin kunnat saadaan noudattamaan eduskunnan oikeusasiamiehen linjausta siitä, että apteekin järjestämään koneelliseen lääkejakeluun siirtyminen ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kotihoidon asiakkaille?

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2014

  • Jussi Niinistö /ps

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Niinistön /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1207/2013 vp:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta loputkin kunnat saadaan noudattamaan eduskunnan oikeusasiamiehen linjausta siitä, että apteekin järjestämään koneelliseen lääkejakeluun siirtyminen ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kotihoidon asiakkaille?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kunta voi järjestää lääkejakelua tarvitsevalle kotipalvelun tai palveluasumisen asiakkaalle lääkejakelun joko itse tai ostaa koneellisen lääkkeiden jakelupalvelun apteekilta. Eduskunnan oikeusasiamiehen 7.3.2013 antaman ratkaisun mukaan kunnan käyttäessä ostopalvelua, siitä ei saa aiheutua asiakkaalle lisäkustannuksia.

Sosiaali- terveysministeriössä ollaan tietoisia siitä, että vielä 2.10.2013 annetun ohjeistuksen (Kuntainfo 6/2013) jälkeenkin kunnissa on ollut epäselvyyttä siitä, miten apteekille ulkoistetun annosjakelun kustannusten kanssa menetellään. Sosiaali- ja terveysministeriössä seurataan tilannetta ja arvioidaan mahdollinen lisäohjeistuksen tarve. Lisäksi valvontaviranomaiset seuraavat asiaa.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2014

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1207/2013 rd undertecknat av riksdagsledamot Jussi Niinistö /saf:

Vad ämnar regeringen göra för att även de återstående kommunerna ska iaktta den linje som riksdagens justitieombudsman stakade ut om att övergången till maskinell dispensering av läkemedel vilken utförs av apotek inte får medföra merkostnader för hemvårdsklienterna?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Kommunen kan sköta dispenseringen av läkemedel själv eller köpa dosdispenseringstjänsterna från ett apotek för de klienter inom hemvården och serviceboendet vilka är i behov av dem. Riksdagens justitieombudsman har i ett avgörande av den 7 mars 2013 meddelat att då kommunerna brukar upphandlade tjänster får de inte medföra merkostnader för klienten.

På social- och hälsovårdsministeriet är man medveten om att det i kommunerna även efter den anvisning som gavs den 2 oktober 2013 (Kommuninfo 6/2013) har funnits oklarheter i förförandet vad gäller kostnaderna för den dosdispensering som har lagts ut till apoteken. Social- och hälsovårdsministeriet följer läget och bedömer om det finns ett eventuellt behov av tillläggsanvisningar. Utöver detta följs saken av tillsynsmyndigheterna.

Helsingfors den 23 januari 2014

Omsorgsminister Susanna Huovinen