KIRJALLINEN KYSYMYS 1218/2013 vp

KK 1218/2013 vp - Jussi Niinistö /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Invalidien huomioiminen suunnitellussa kilometriperusteisessa tieverojärjestelmässä

Eduskunnan puhemiehelle

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama, Jorma Ollilan johtama työryhmä ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön kilometriperusteinen tievero. Sillä korvattaisiin nykyiset auto- ja ajoneuvoverot. Polttoaineveroa kerättäisiin entiseen tapaan. Ollilan työryhmän esitys ei ole kannatettava monestakaan syystä, mutta se on eri kysymys.

Invalidien itsenäinen liikkuminen on monesti yksinomaan henkilöauton varassa. Julkisen liikenteen verkosto on monin paikoin heikko, ja sen esteettömyydessä on puutteita. Oma auto takaa invalidille pääsyn työhön, opiskelemaan ja harrastuksiin tai arkisia asioita hoitamaan.

Nykylainsäädäntö tukee invalidien liikkumista myöntämällä palautusta tai huojennusta auto- ja ajoneuvoveroista. Tällä hetkellä autoverosta voidaan autoverolain 51 §:n mukaan myöntää palautusta henkilöille, jotka kärsivät pysyvästä liikunta- tai näkövammasta. Auton on tultava vammasta kärsivän henkilökohtaiseen käyttöön, ja lievemmissä vammatapauksissa auton on oltava välttämätön työn tai opiskelun kannalta. Enimmillään veroa voidaan palauttaa normaalivaihteisesta autosta 3 770 euroa ja automaattivaihteisesta autosta 4 980 euroa.

Huojennusta autoverosta voidaan lisäksi myöntää henkilöille, jotka eivät täytä autoverolain 5 §:n vaatimuksia mutta joille auto on olennaisen tarpeellinen henkilökohtaisen liikkumisen vuoksi. Tällaisin perustein huojennusta on myönnetty esimerkiksi vanhemmille, joille auto on välttämätön vaikeavammaisen lapsen kuljettamisen vuoksi.

Myös ajoneuvoveron perusverosta voidaan nykylain mukaan myöntää vapautus invalideille. Vapautus myönnetään ilman hakemusta, mikäli henkilö on saanut edellä kuvatun myönteisen autoveropäätöksen ja tästä on merkintä ajoneuvorekisterissä. Vapautuksen voi saada myös, jos poliisi on myöntänyt henkilölle invalidin pysäköintiluvan.

Nykyisten auto- ja ajoneuvoverojen poistuminen veisi mennessään invalidien autoilun tukemiseen suunnatut helpotukset. Toistaiseksi ei ole käynyt ilmi, aiottaisiinko mahdollisessa uudessa kilometripohjaisessa tieverojärjestelmässä jollakin keinolla helpottaa autoilevien invalidien verotaakkaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten invalidit aiotaan huomioida suunnitellussa kilometripohjaisessa tieverojärjestelmässä, jossa heidän nykyiset verohelpotuksensa katoaisivat auto- ja ajoneuvoveron poistumisen myötä?

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2014

  • Jussi Niinistö /ps

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jussi Niinistön /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1218/2013 vp:

Miten invalidit aiotaan huomioida suunnittelussa kilometripohjaisessa tieverojärjestelmässä, jossa heidän nykyiset verohelpotuksensa katoaisivat auto- ja ajoneuvoveron poistumisen myötä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä koskevan työryhmän loppuraportti on vasta selvitys. Mahdollisista jatkotoimista saati kilometripohjaiseen tieverojärjestelmään siirtymisestä ei ole tehty päätöksiä. Tässä vaiheessa on siten epävarmaa, tullaanko tällaiseen veromalliin siirtymään ja millä aikataululla.

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä koskevan työryhmän raportin mukaan kilometriveron taso voisi yhdenvertaisuuteen liittyvien näkökohtien rajoissa vaihdella ajan, paikan, ajoneuvotyypin, ympäristövaikutusten tai mahdollisten muiden kriteerien perusteella. Raportissa todettiin myös, että käyttöverosta myönnettäviä helpotuksia ja vapautuksia voitaisiin harkita ja arvioida.

Vammaisten liikkumisen tuen siirto autoveronpalautuksesta suoran tuen piirin on ollut jo pitkään vireillä. Hallitusohjelman mukainen vammaisten apuvälinepalvelujen kokonaisselvitys, johon liittyy muun muassa auton hankintajärjestelmän uudistamista koskeva selvitys, ajoittuu sosiaali- ja terveysministeriön toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2014—2015 osana monialaista kuntoutusselvitystä. Tässä yhteydessä arvioidaan mahdollisuus uudistaa myös nykyistä autoveronpalautukseen perustuvaa tukea.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2014

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1218/2013 rd undertecknat av riksdagsledamot Jussi Niinistö /saf:

På vilket sätt ämnar man beakta de handikappade i det planerade kilometerbaserade vägskattesystemet som kommer att innebära att deras nuvarande skattelättnader försvinner till följd av att bil- och fordonsskatten slopas?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Den slutrapport som den arbetsgrupp som tillsattes för att utreda rättvis och intelligent trafik har gett är bara en utredning. Det har inte fattats några beslut om eventuella fortsatta åtgärder och än mindre om en övergång till ett kilometerbaserat skattesystem. På det här stadiet är det således osäkert om vi kommer att övergå till en skattemodell av detta slag och enligt vilken tidtabell.

I sin rapport föreslår arbetsgruppen som har utrett rättvis och intelligent trafik att nivån på kilometerskatten kan variera på grundval av tid, plats, fordonstyp, miljökonsekvenser eller övriga potentiella kriterier med hänsyn till de gränser som jämlikhetsaspekterna sätter. I rapporten konstaterade arbetsgruppen också att man kan överväga och utvärdera möjligheterna att bevilja lättnader och befrielser från bruksskatten.

Det har redan länge varit aktuellt att överföra stödet för handikappades möjligheter att röra sig från återbäring av bilskatt till direkt stöd. En helhetsutredning om hjälpmedelsservice för handikappade i enlighet med regeringsprogrammet vilken omfattar exempelvis en utredning om en reform av stödsystemet för anskaffning av bil ingår i social- och hälsovårdsministeriets verkställighetsplan för 2014—2015 som ett led i en multiprofessionell rehabiliteringsutredning. I detta sammanhang bedömer man också möjligheten att reformera det på återbäring av bilskatten baserade stödet.

Helsingfors den 11 februari 2014

Finansminister Jutta Urpilainen