KIRJALLINEN KYSYMYS 167/2010 vp

KK 167/2010 vp - Kimmo Sasi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Pormestarin valitseminen kansanvaalilla

Eduskunnan puhemiehelle

Vuonna 2006 kuntalakiin otettiin säännökset pormestarista. Tampere otti ensimmäisenä kuntana käyttöön pormestarimallin vuonna 2007. Tampereella pormestari on kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Euroopassa pormestari on yleensä henkilö, jonka kuntalaiset valitsevat suoralla kansanvaalilla. Vaikka Tampereella kunnallisvaaleissa eri puolueet asettivat omat pormestariehdokkaansa, jäi nykymallissa varsinainen valinta valtuuston, ei kansalaisten, suoritettavaksi. Tampereella enemmistö luottamushenkilöistä kannatti suoran kansanäänestyksen mahdollistamista.

Valtiovarainministeriö on tiedustellut kuntien halukkuutta kokeilla pormestarin suoraa kansanvaalia. Kuntien tuli vastata ehdotukseen helmikuun 2010 loppuun mennessä.

Kun järjestelmä on uusi, tulisi kunnallislain muutoksen mahdollistaa erityyppisten pormestarimallien kokeileminen. Tarvetta on myös selkeyttää pormestarin ja valtuuston välistä suhdetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus antaa eduskunnalle esityksen, joka mahdollistaa pormestarin valinnan suoralla kansanvaalilla,

aikooko hallitus käyttää vaalissa presidentinvaaleissa noudatettavaa kaksivaiheista kansanvaalia,

aikooko hallitus tehdä mallista niin joustavan, että se mahdollistaa sekä vahvan pormestarin (kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja) että edustuksellisen pormestarin (valtuuston puheenjohtaja) valinnan,

aikooko hallitus turvata sen, että valtuusto voi vain selkeällä määräenemmistöllä ja selkein perustein erottaa kansan valitseman pormestarin ja että uuden pormestarin valitsevat aina kuntalaiset suoralla vaalilla ja

aiotaanko kokeiluun osallistuvalle kunnalle taata, että sen hyväksi havaitseman pormestarimallin ja toimivan kansanvaalin yhdistelmää voi soveltaa pysyvästi myös jatkossa?

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2010

  • Kimmo Sasi /kok

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Kimmo Sasin /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 167/2010 vp:

Aikooko hallitus antaa eduskunnalle esityksen, joka mahdollistaa pormestarin valinnan suoralla kansanvaalilla,

aikooko hallitus käyttää vaalissa presidentinvaaleissa noudatettavaa kaksivaiheista kansanvaalia,

aikooko hallitus tehdä mallista niin joustavan, että se mahdollistaa sekä vahvan pormestarin (kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja) että edustuksellisen pormestarin (valtuuston puheenjohtaja) valinnan,

aikooko hallitus turvata sen, että valtuusto voi vain selkeällä määräenemmistöllä ja selkein perustein erottaa kansan valitseman pormestarin ja että uuden pormestarin valitsevat aina kuntalaiset suoralla vaalilla ja

aiotaanko kokeiluun osallistuvalle kunnalle taata, että sen hyväksi havaitseman pormestarimallin ja toimivan kansanvaalin yhdistelmää voi soveltaa pysyvästi myös jatkossa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Valtiovarainministeriö selvitti kuntien kiinnostusta suoraa pormestarivaalia kohtaan Kuntajohtamisen kehittämishankkeen loppuraporttia koskevan lausuntopyynnön yhteydessä. Loppuraportissa esitettiin yhtenä kehittämisvaihtoehtona suoraa pormestarinvaalia koskevaa kokeilua. Loppuraportista antoivat lausuntonsa helmikuun loppuun 2010 mennessä 101 kuntaa. Lisäksi lausunto on saatu Suomen Kuntaliitolta, Suomen Kuntajohtajat ry:ltä ja seitsemältä puolueelta.

Annettuun määräaikaan mennessä vain Kesälahden kunta ja Kokemäen kaupunki ovat ilmoittaneet valtuustotasoisella sitoumuksella haluavansa osallistua suoraa pormestarivaalia koskevaan kokeiluun. Kesälahtikin on lisäksi esittänyt kokeiluun lähtemisensä ehdoksi, että valtion tulee vastata kaikista kokeiluun ja sen suunnitteluun liittyvistä kustannuksista. Lisäksi Oulun kaupunki on vireillä olevien kuntaliitosselvitysten vuoksi ilmoittanut olevansa valmis päättämään kokeiluasiasta vasta toukokuussa. Lisäksi usea kunta pitää lausunnossaan vaaleilla valittua pormestaria tarpeellisena vaihtoehtoisena mahdollisuutena; asia vaatii kuitenkin kunnissa pitkää valmistelua ja se on useimmiten kytköksissä vaalikauden vaihtumiseen tai kunnallisjohtajan vaihdokseen.

Edellä sanottuun viitaten ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää määräaikaista kokeilua vaaleilla valitun pormestarijärjestelmän käyttöönotosta ja siihen liittyvästä pormestarin vaalista. Sen sijaan hallituksen tarkoituksena on käynnistää kuluvan vuoden aikana lainvalmistelu niin, että suora pormestarinvaali olisi kunnan niin päättäessä mahdollista ottaa käyttöön seuraavien kunnallisvaalien yhteydessä pysyvällä ratkaisulla.

Valmistelun kuluessa ratkaistaan vaaliin liittyvät menettelytavat, pormestarimallin erilaiset toteuttamisvaihtoehdot ja pormestarin oikeudelliseen asemaan liittyvät kysymykset.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 167/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Kimmo Sasi /saml:

Har regeringen för avsikt att lämna en proposition som möjliggör borgmästarval genom direkt folkval,

har regeringen för avsikt att vid valet använda folkval i två steg på samma sätt som vid presidentval,

har regeringen för avsikt att göra modellen så smidig att det blir möjligt att välja både en stark borgmästare (kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektör) och en representativ borgmästare (fullmäktigordförande),

har regeringen för avsikt att se till att fullmäktige bara med en klar majoritet och på klara grunder kan avsätta den folkvalda borgmästaren och att det alltid är kommuninvånarna som väljer ny borgmästare genom direkt val och

kommer regeringen att garantera den kommun som deltar i försöket att den kombination av borgmästarmodell och fungerande folkval som av den har befunnits bra kommer att kunna tillämpas permanent också i fortsättningen?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Finansministeriet utredde kommunernas intresse för direkta borgmästarval i samband med att utlåtanden om slutrapporten om projektet Kuntajohtamisen kehittämishanke begärdes. Ett av utvecklingsalternativen som föreslogs i slutrapporten var försök med direkta borgmästarval. Fram till slutet av februari 2010 avgav 101 kommuner utlåtande om slutrapporten. Dessutom har utlåtande avgetts av Finlands Kommunförbund, Finlands Kommundirektörer rf och sju partier.

De enda som inom den utsatta tiden genom en förbindelse på fullmäktigenivå uppgav sig vara intresserade av att delta i ett försök med direkt borgmästarval var Kesälahti kommun och Kumo stad. Kesälahti angav dessutom som villkor för sitt deltagande att staten svarar för alla kostnader i anslutning till försöket och planeringen av det. Uleåborgs stad har meddelat att den på grund av den pågående utredningen om kommunsammanslagningar är redo att besluta om saken först i maj. Ett flertal kommuner anser i sina utlåtanden att en borgmästare utsedd genom val är en nödvändig alternativ möjlighet. Frågan kräver dock lång beredning i kommunerna och den är oftast kopplad till ingången av en ny valperiod eller byte av kommundirektör.

Med hänvisning till ovanstående är det inte ändamålsenligt att inleda ett tidsbegränsat försök med ett system med borgmästare som utsetts genom val och ett därmed sammanhängande borgmästarval. Däremot har regeringen för avsikt att i år se över lagberedningen för att göra det möjligt för kommunerna att, om de så beslutar, permanent ta i bruk direkta borgmästarval i samband med nästa kommunalval.

Under beredningens gång beslutas om förfaranden vid val, olika alternativ för att genomföra borgmästarmodellen och frågor som gäller borgmästarens rättsliga ställning.

Helsingfors den 29 mars 2010

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi