KIRJALLINEN KYSYMYS 282/2011 vp

KK 282/2011 vp - Arja Juvonen /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Henkilöstömitoituksen sisällyttäminen vanhuspalvelulakiin

Eduskunnan puhemiehelle

Yksi tärkeimmistä hyvän hoidon kriteereistä vanhustenhuollossa on riittävä henkilöstön määrä. Vuonna 2001 ilmestyneessä vanhustenhuollon laatusuosituksessa ympärivuorokautisen hoivan vähimmäishenkilöstömäärä oli 0,5—0,6 hoitajaa asiakasta kohden. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa vuodelta 2008 hyvä henkilöstömitoitus on 0,8 hoitotyöntekijää asiakasta kohden.

Vanhustenhuollon toimintayksiköitä koskevassa Valviran selvityksessä oli mukana 1 237 hoivayksikköä. Suositusten mukainen vähimmäishenkilöstömäärä alittui 12 %:lla kaikista mukana olleista hoivayksiköistä. Hyvän tason saavutti vain 40 yksikköä, joka on noin 3,2 % selvityksessä mukana olleista. Suositusten henkilöstömitoitukset perustuvat hoitotyön todellisuuteen, ja niiden tarpeellisuus on havaittu arjen kokemusten kautta. Tekeillä olevalta vanhuspalvelulailta odotetaan vanhustenhoidon tason parantamista. Tästä huolimatta ensimmäisessä vanhuspalvelulakiluonnoksessa ei ole henkilöstömitoitusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä on hallituksen näkemys vanhustenhuollon henkilöstömitoituksesta ja

aikooko hallitus sisällyttää henkilöstömitoituksen tekeillä olevaan vanhuspalvelulakiin?

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2011

  • Arja Juvonen /ps

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 282/2011 vp:

Mikä on hallituksen näkemys vanhustenhuollon henkilöstömitoituksesta ja

aikooko hallitus sisällyttää henkilöstömitoituksen tekeillä olevaan vanhuspalvelulakiin?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallitusohjelman mukaan lailla (vanhuspalvelulaki) turvataan iäkkään henkilön oikeus laadukkaaseen ja tarpeenmukaiseen hoivaan.

Luonnos laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta valmistui edellisen hallituskauden päättyessä. Lakiluonnoksen kantavaksi ajatukseksi on kirjattu palvelujen toteuttaminen niin, että iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus elää arvokasta elämää. Palvelujen on perustuttava tietoon asiakkaan tarpeista, ja toiminnan on oltava asiakaskeskeistä, laadukasta ja turvallista.

Iäkkään henkilön oikeus sosiaalipalveluihin sidottaisiin aiempaa vahvemmin sosiaalipalvelujen tarpeen selvittämiseen ja sen perusteella laadittavaan palvelusuunnitelmaan.

Palvelujen laadun varmistamiseen tähtää lakiluonnoksen kohta, jonka mukaan iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevän sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän on varmistettava osaltaan palvelujen laatu. Jos työntekijä huomaisi tai saisi tietoonsa epäkohdan tai epäkohdan uhan palveluissa, hänen olisi ilmoitettava siitä välittömästi toimintayksikön vastuuhenkilölle ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle sekä vakavassa tapauksessa aluehallintovirastolle.

Lausunnolla kiertäneeseen lakiluonnokseen ei sisältynyt henkilöstömitoituksia koskevia säännöksiä. Niiden puutetta arvosteli neljännes niistä 127 tahosta, jotka antoivat lausuntonsa lakiluonnoksesta.

Lain jatkovalmistelu on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä. Jatkovalmistelun tueksi sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut ohjausryhmän, jossa ovat edustettuina keskeisimmät sidosryhmät. Ministeriö pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa lain sitovuutta ja palvelujen laadun turvaamista vahvistetaan lisäämällä lakiluonnokseen säännökset, joilla turvataan vanhusten palveluihin riittävä henkilöstö. Ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitukset lakiin kirjattuina ovat tässä keskeisessä asemassa. Uuden hallituksen esitysluonnoksen on määrä valmistua ohjausryhmän toimikauden aikana 31.3.2012 mennessä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2012 aikana ja laki tulee voimaan vuoden 2013 aikana.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2011

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 282/2011 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:

Vad är regeringens syn på personaldimensioneringen inom äldreomsorgen och

ämnar regeringen ta in personaldimensionering i den lag om äldreservice som är under beredning?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Enligt regeringsprogrammet ska äldre personers rätt till högklassig och ändamålsenlig vård tryggas genom lag (lag som gäller äldreomsorg).

Utkastet till en lag om tryggande av tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldre personer blev klart vid utgången av föregående regeringsperiod. Den bärande tanken i lagutkastet är att ordna tjänster så att de äldre har möjlighet att leva ett värdigt liv. Tjänsterna ska basera sig på uppgifter om klientens behov, och verksamheten ska vara klientcentrerad, av hög kvalitet och trygg.

En äldre persons rätt till socialservice ska i högre grad än tidigare bindas till en utredning av behovet av tjänster och den klientplan som utarbetas utgående från detta.

För att trygga tjänsternas kvalitet finns i lagutkastet en punkt enligt vilken de anställda inom social- och hälsovården som arbetar med äldre personer för sin del ska säkerställa servicens kvalitet. Om en arbetstagare lägger märke till eller får vetskap om ett missförhållande eller ett hot om ett missförhållande i servicen, ska arbetstagaren omedelbart anmäla detta till den ansvariga personen i verksamhetsenheten och den myndighet som ansvarar för social- och hälsovården i kommunen samt i allvarliga fall till regionförvaltningsverket.

Lagutkast som var på remiss innehöll inga bestämmelser om personaldimensionering. En fjärdedel av de 127 instanser som yttrade sig om lagutkastet kritiserade denna brist.

Beredningen av lagen fortsätter i social- och hälsovårdsministeriet. Som stöd för den fortsatta beredningen har social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en styrgrupp med representanter för de mest centrala intressentgrupperna. Ministeriet anser att det är viktigt att man i den fortsatta beredningen stärker lagens bindande karaktär och tryggandet av tjänsternas kvalitet genom att till lagutkastet foga bestämmelser som garanterar att det finns tillräcklig personal för servicen för äldre. Det att personaldimensioneringen för omsorg dygnet runt inkluderas i lagen spelar en central roll i detta sammanhang. Avsikten är att den nya regeringens propositionsutkast ska bli klart under styrgruppens mandattid, senast 31.3.2012. Regeringens proposition överlämnas till riksdagen under 2012 och lagen träder i kraft under 2013.

Helsingfors den 1 december 2011

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson

​​​​