KIRJALLINEN KYSYMYS 373/2008 vp

KK 373/2008 vp - Jacob Söderman /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Vaali- ja puoluerahoituksen uudistaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitusohjelmassa luvattiin huhtikuussa 2007 arvioida vaali- ja puoluerahoituksen uudistustarpeet, kun Euroopan neuvoston alainen korruption vastainen elin Greco on suorittanut maatarkastuksen Suomessa. Tarkastus tehtiin kesäkuussa 2007 ja suositukset annettiin joulukuussa. Oikeusministeri Tuija Brax vastasi asiasta jätettyyn kirjalliseen kysymykseen joulukuussa 2007 ja lupasi, että oikeusministeriö asettaa työryhmän pohtimaan muutostarpeita heti alkuvuodesta 2008. Asiassa ei toistaiseksi ole tapahtunut mitään.

Kansalaisten luottamus politiikkaan on heikentynyt viime vuosina. Vastikään julkaistun (Helsingin Sanomat 11.5.2008) kirjoituksen mukaan johtavan hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja on tietoisesti jättänyt noudattamatta vaalirahoituksesta säädettyä lakia, sillä siitä ei säädetä rangaistusta. Hallituksen passiivisuus puolue- ja vaalirahoituksen uudistamisessa antaa sen vaikutelman, että poliitikkojen riippumattomuutta vaarantavien salaisten lahjoitusten vastaanotto halutaan sallia vielä syksyn 2008 kunnallisvaaleissa ja vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksen tarkoitus saattaa Suomen vaali- ja puoluerahoitusta koskeva lainsäädäntö ja sen valvonta hyvälle eurooppalaiselle tasolle?

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2008

  • Jacob Söderman /sd

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jacob Södermanin /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 373/2008 vp:

Onko hallituksen tarkoitus saattaa Suomen vaali- ja puoluerahoitusta koskeva lainsäädäntö ja sen valvonta hyvälle eurooppalaiselle tasolle?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Oikeusministeriö asetti 30.5.2008 toimikunnan, jonka tehtävänä on arvioida puolueiden ja vaaliehdokkaiden saaman rahoituksen ja sen valvonnan nykytilaa sekä laatia tarvittavat ehdotukset, jotka lisäävät rahoituksen läpinäkyvyyttä ja joissa huomioidaan Euroopan neuvoston antamat suositukset ja näkemykset. Toimikunnan tulee jakaa tehtävänsä ajallisesti kahteen osaan: vaaliehdokkaiden vaalirahoitusilmoitusten sisältöä ja niiden tekemistä sekä niitä koskevia sanktioita koskevat ehdotukset tulee valmistella viimeistään 31.12.2008 ja muita tehtäviä koskevat ehdotukset viimeistään 30.9.2009 mennessä.

Lisäksi hallitus antaa kesäkuussa 2008 hallituksen esityksen ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain (414/2000) muuttamiseksi siten, että kunnallisvaalien osalta 1) erikseen ilmoitettavan tuen alaraja laskettaisiin 1 700 eurosta 1 000 euroon ja 2) vaalikampanjoiden menot tulisi eritellä. Tarkoitus on, että nämä lainmuutokset olisivat voimassa jo vuoden 2008 kunnallisvaaleissa.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2008

Oikeusministeri Tuija Brax

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 373/2008 rd undertecknat av riksdagsledamot Jacob Söderman /sd:

Tänker regeringen ändra Finlands lagstiftning om val- och partifinansiering samt tillsynen över denna lagstiftning så att den ligger på en god europeisk nivå?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Justitieministeriet har den 30 maj 2008 tillsatt en kommission för att utreda nuläget i fråga om partiernas och valkandidaters finansiering och tillsynen över den samt utarbeta nödvändiga förslag för att öka finansieringens öppenhet och i vilka Europarådets rekommendationer och synpunkter beaktas. Tidsmässigt ska kommissionen indela sina uppgifter i två delar: förslagen som gäller innehållet i anmälan av kandidaters valfinansiering och inlämnandet av dessa samt sanktioner ska beredas före den 31 december 2008 och förslagen som gäller andra uppgifter före den 30 september 2009.

Dessutom överlämnar regeringen i juni 2008 en regeringsproposition med förslag till lag ändring av lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering (414/2000) så att i fråga om kommunalval ska 1) stödet anmälas särskilt om det uppgår till minst 1 000 euro i stället för nuvarande 1 700 euro och 2) utgifterna för valkampanjer specificeras. Avsikten är att dessa ändringar ska träda i kraft redan före kommunalvalet 2008.

Helsingfors den 3 juni 2008

Justitieminister Tuija Brax