KIRJALLINEN KYSYMYS 486/2010 vp

KK 486/2010 vp - Ville Niinistö /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Lisäydinvoiman vaikutus sähkön tuontiin

Eduskunnan puhemiehelle

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen totesi eduskunnassa 11.5.2010 pidetyssä täysistunnossa, että hallituksen tavoitteena on, että "Venäjältä tuotavan ja ulkomailta tuotavan sähkön sijasta me jatkossa valmistamme itse täällä tarvitsemamme sähkön". Valtiovarainministeri Jyrki Katainen kirjoitti Iisalmen Sanomissa 17.5.2010, että hallituksen energiaratkaisuilla "lopetetaan yhden voimalan verran tuontia Venäjältä".

Hallituksen periaatepäätöksissä todetaan kuitenkin, että "sähköä vietäisiin Venäjältä Suomen läpi Euroopan markkinoille, jos Venäjällä olisi sähköä vietäväksi", vaikka rakennettaisiin kaksi uutta suurta ydinlaitosta. Yleisesti sähkömarkkinoiden on arvioitu jatkossa integroituvan eikä kehittyvän sellaiseen suuntaan, jossa sähkömarkkinoiden toimintaa maiden välillä rajoitettaisiin.

Sähkön hinnan ja saatavuuden kehityksestä yhtäältä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja toisaalta Venäjän Euroopan puoleisilla markkinoilla on esitetty erilaisia arvioita. Useissa arvioissa Venäjältä saatavan sähkön tuontihinta olisi tulevaisuudessakin alhaisempi kuin hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla — myös siinä tapauksessa, että Suomeen rakennetaan lisäydinvoimaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikäli Venäjältä on myös tulevaisuudessa saatavilla edullista sähköä, millä tavalla ydinvoiman lisärakentaminen estää tämän tuonnin?

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2010

  • Ville Niinistö /vihr

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ville Niinistön /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 486/2010 vp:

Mikäli Venäjältä on myös tulevaisuudessa saatavilla edullista sähköä, millä tavalla ydinvoiman lisärakentaminen estää tämän tuonnin?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Lisäydinvoiman tai muunkaan sähköntuotantolisäyksen tavoitteena ei ole estää sähkön tuontia, vaan tuottamalla tarvitsevamme sähköä itse vähennämme riippuvuutta tuontisähköstä. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti Suomella tulee olla kyky tuottaa sähköä itse myös siinä tilanteessa, että sähkön tuonti estyisi. On kuitenkin ilmeistä, että sähkö virtaa maamme läpi, jos Venäjällä on sähköä vietäväksi edulliseen hintaan. Tällöin sähkö saattaa mennä lopulta esim. Keski-Euroopan markkinoille. Venäjän vahvat siirtoyhteydet Balttiaan ja Itämeren ympäröivän sähkönsiirtoverkon umpeutuminen aikanaan Puolan ja Liettuan välillä voi ohjata Venäjän vientiä muillekin reiteille.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 486/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Ville Niinistö /gröna:

Om det också i framtiden finns billig el att importera från Ryssland, på vilket sätt förhindrar utbyggnad av kärnkraften denna import?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Syftet med utbyggnaden av kärnkraften eller med annan ökning av elproduktionen är inte att hindra importen av el utan att minska vårt beroende av elimporten genom att själv producera den el som vi behöver. I enlighet med målen för regeringens klimat- och energistrategi ska Finland själv kunna producera el också i en sådan situation i vilken elimporten hindras. Det är dock uppenbart att elektriciteten kommer att strömma genom vårt land om Ryssland har el att importera till ett förmånligt pris. I ett sådant fall kan elen till slut hamna t.ex. på de mellaneuropeiska marknaderna. Rysslands starka överföringsförbindelser till Baltikum och det faktum att det eldistributionsnät som omger Östersjön i sinom tid kommer att stängas av mellan Polen och Litauen kan styra Rysslands export av el också till andra rutter.

Helsingfors den 18 juni 2010

Näringsminister Mauri Pekkarinen