KIRJALLINEN KYSYMYS 488/2010 vp

KK 488/2010 vp - Johanna Karimäki /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Uusiutuvan energian tukitoimien liittyminen eduskunnan ydinvoimapäätökseen

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskuntakeskustelussa usea kansanedustaja on katsonut, että uusiutuvan energian tukitoimet ja päätös luvan myöntämisestä kahdelle uudelle ydinvoimalalle kuuluvat erottamattomasti yhteen. Esimerkiksi eräs edustaja on todennut täysistunnossa, että "ydinvoimapäätökset ovat yksi osa hallituksen energiapakettia" ja että hän ei olisi "valmis molempia lupia hyväksymään, ellei uusiutuvaan energiaan olisi tulossa niin merkittävää satsausta".

Uusiutuvan energian lisääminen on EU:n direktiivillä säädetty, Suomea sitova velvoite. Se on toteutettava riippumatta siitä, harkitsevatko valtioneuvosto ja eduskunta ydinvoiman olevan yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Tästä huolimatta ydinvoimasta pyritään päättämään kireällä aikataululla, ennen kuin uusiutuvan energian edistämisestä on annettu edes hallituksen esityksiä.

Ydinvoima voi hankaloittaa uusiutuvan energian lisäämistä esimerkiksi sitomalla energiayhtiöiden pääomia yhteen energiamuotoon. Periaatepäätösten mukaan ydinvoima voi myös heikentää uusiutuvan energian kannattavuutta tai lisätä sen tukitarvetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikäli eduskunta kumoaa lisäydinvoimaa koskevat periaatepäätökset tai toisen niistä, aikooko hallitus edelleen toteuttaa 11.5.2010 pääministerin ilmoituksessa esittelemänsä uusiutuvan energian velvoitepaketin ja toteuttaa Suomea koskevan edistämisvelvoitteen?

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

  • Johanna Karimäki /vihr

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Johanna Karimäen /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 488/2010 vp:

Mikäli eduskunta kumoaa lisäydinvoimaa koskevat periaatepäätökset tai toisen niistä, aikooko hallitus edelleen toteuttaa 11.5.2010 pääministerin ilmoituksessa esittelemänsä uusiutuvan energian velvoitepaketin ja toteuttaa Suomea koskevan edistämisvelvoitteen?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettu direktiivi, eli niin sanottu RES-direktiivi, velvoittaa oikeudellisesti Suomea nostamaan uusiutuvan energian osuuden energian loppukäytöstä 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tämän lisäksi liikenteen uusiutuvan energian osuuden on oltava vähintään 10 % vuonna 2020. RES-direktiivi on osa EU:n ilmasto- ja energiapakettia, joka on valmisteltu keväällä 2007 Eurooppa-neuvostossa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Velvoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä on erillinen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen liittyvistä velvoitteista.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 6.5.2010 uusiutuvan energian velvoitepakettia ja pääministeri Vanhanen antoi 11.5.2010 eduskunnalle pääministerin ilmoituksen energiaratkaisuista. Pääministerin ilmoitus sisälsi myös uusiutuvan energian velvoitepaketin. Hallituksen sopima uusiutuvan energian velvoitepaketti sisältää linjaukset tavoitteista eri uusiutuvan energian lähteille sekä tarvittaville taloudellisille ohjauskeinoille Velvoitepaketissa tavoitellaan vuoteen 2020 mennessä 38 TWh lisäystä nykyiseen vuotuiseen uusiutuvan energian käyttöön. Suuri osa uusiutuvan energian lisäyksestä tulee metsähakkeesta, tuulivoimasta, lämpöpumpuista ja liikenteen biopolttoaineista, mutta myös pienemmät lisäykset ovat tärkeitä, sillä kaikki uusiutuvan energian lähteet ja erilaiset biomassat tullaan tarvitsemaan vaativan kokonaistavoitteen saavuttamiseksi.

Metsähakkeen, tuulivoiman ja biokaasusähkön osalta talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 6.5.2010 näitä koskevat, tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat tukikeinot sekä niiden yksityiskohdat ja kustannusvaikutukset valtion talousarvioon. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa v. 2011 valtion talousarvioesitykseen liittyvänä budjettilakiesityksenä eduskunnalle jo syyskuussa.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 488/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Johanna Karimäki /gröna:

Om riksdagen upphäver de båda principbesluten eller ett av principbesluten om utbyggnad av kärnkraften, ämnar regeringen trots detta fortfarande genomföra det åtagandepaket för förnybar energi som statsministern presenterade i statsministerns upplysning den 11 maj 2010 och fullgöra den förpliktelse i fråga om främjandet av förnybar energi som gäller Finland?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Direktivet om främjande av användningen av förnybar energi, dvs. det s.k. RES-direktivet, förpliktar juridiskt Finland att fram till år 2020 höja andelen förnybar energi till 38 procent av den slutliga förbrukningen av energi. Dessutom ska andelen förnybar energi i trafiken vara minst 10 procent år 2020. RES-direktivet är en del av EU:s klimat- och energipaket som har beretts i enlighet med de mål som överenskommits i Europeiska rådet våren 2007. Åtagandet att öka användningen av förnybar energi är skilt från förpliktelserna att minska utsläppen av växthusgaser.

Vid sitt möte den 6 maj 2010 behandlade regeringens finanspolitiska ministerutskott ett åtagandepaket för förnybar energi och den 11 maj 2010 lämnade statsminister Vanhanen statsministerns upplysning till riksdagen om energilösningarna. Statsministerns upplysning inbegrep också åtagandepaketet för förnybar energi. Det åtagandepaket för förnybar energi som regeringen kommit överens om inbegriper riktlinjerna när det gäller målen för användningen av olika förnybara energikällor samt nödvändiga ekonomiska styrmedel. Genom åtagandepaketet eftersträvas en ökning med 38 TWh fram till år 2020 jämfört med den nuvarande årliga användningen av förnybar energi. En stor del av ökningen av förnybar energi baserar sig på skogsflis, vindkraft, värmepumpar och biodrivmedel, men också mindre ökningar är viktiga eftersom alla förnybara energikällor och olika slags biomassor kommer att behövas för att det ambitiösa övergripande målet ska kunna nås.

När det gäller målen för skogsflis, vindkraft och el från biogas stakade det finanspolitiska ministerutskottet den 6 maj 2010 ut linjer för de stödinstrument som behövs för att målen ska nås samt detaljerna i dessa och kostnadseffekterna med tanke på statsbudgeten. Avsikten är att en regeringsproposition ska lämnas till riksdagen redan i september i form av en budgetlagsproposition som har samband med budgetpropositionen för år 2011.

Helsingfors den 18 juni 2010

Näringsminister Mauri Pekkarinen