KIRJALLINEN KYSYMYS 490/2010 vp

KK 490/2010 vp - Janina Andersson /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Vuoden 2020 sähkönkulutuksen arviot

Eduskunnan puhemiehelle

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa 2008 linjataan, että sähkönkulutusta koskevia "tavoitearvoja voidaan tarkistaa, jos EU:n Suomelle esittämät velvoitteet tai keskeiset olosuhteet muuttuvat olennaisesti". Vuonna 2009 maailmantalous sukelsi taantumaan ja sähkönkulutus väheni merkittävästi. Taantuman rinnalla on todistettu myös rajua rakennemuutosta metsäteollisuudessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli virkamiestyönä vuoden 2009 syksyllä arvion, jonka mukaan Suomen sähkönkulutus kasvaisi vuoteen 2020 mennessä 91 TWh:iin. Eräiden sektorien kulutus arvioitiin suuremmaksi kuin strategian tavoiteuralla, mutta metsäteollisuuden kulutus selvästi pienemmäksi. Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen ministerivaliokunta päätti kuitenkin vain vähän ennen ydinvoimapäätöksiä, että valmistelun pohjana käytetään 98 terawattitunnin kulutusarviota ja että virkamiestyönä tehtyä arviota ei esitetä edes vaihtoehtoisena tulevaisuuskuvana.

Ministeriön virkahenkilöt pitävät alkuperäistä arviotaan edelleen realistisena ja analyysiin pohjautuvana. Metsäntutkimuslaitos Metlan erikoistutkija on arvioinut, että metsäteollisuuden sähkönkulutus laskee jatkossa, vaikka sen Suomessa tapahtuvan tuotannon osuutta maailmanmarkkinoilla onnistuttaisiin jopa kasvattamaan. Mikään riippumaton tutkimuslaitos ei ole tuottanut analyysiä, joka tukisi metsäteollisuuden näkemyksiä sen kulutuksen kasvusta, eikä metsäteollisuus ole kyennyt esittämään yksilöityjä arvioita väitetystä sähkön tarpeesta. Päinvastoin metsäteollisuudessa on vielä ydinvoimaesitysten jälkeenkin jopa ilmoitettu suunniteltavan uusia tuotannon supistuksia: Stora Enso ilmoitti 22.4.2010 aikeistaan lopettaa kokonaan sanomalehtipaperin tuotanto Varkauden tehtaalla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi hallitus nosti vuoden 2020 sähkönkulutusarviota seitsemällä terawattitunnilla verrattuna virkamiestyönä valmisteltuun ja asiantuntija-analyysiin perustuvaan arvioon?

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

  • Janina Andersson /vihr

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Janina Anderssonin /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 490/2010 vp:

Miksi hallitus nosti vuoden 2020 sähkönkulutusarvioita seitsemällä terawattitunnilla verrattuna virkamiestyönä valmisteltuun ja asiantuntija-analyysiin perustuvaan arvioon?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet tekivät oman asiantuntija-arvionsa marraskuussa 2009 ja tämän taustalla oli Metlan esittämä metsäteollisuuden aleneva tuotantonäkymä. Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän valmistelussa ja asiantuntijakuulemisissa kuultiin metsäteollisuuden myönteisistä tulevaisuudennäkymistä ja painotettiin positiivisen sanoman antamista elinkeinoelämälle. Nykyisen paperin ja kartongin tuotantokapasiteetin säilymisellä ja hitaalla tuotantokapasiteetin tehostumisella ja siitä seuraavalla tuotannon lisäyksellä päädytään esitettyyn kulutusarvioon.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 490/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Janina Andersson /gröna:

Varför höjde regeringen prognosen för elförbrukning år 2020 med sju terawattimmar jämfört med den prognos som beretts av tjänstemännen och som baserade sig på en expertanalys?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Tjänstemännen vid arbets- och näringsministeriet gjorde sin egen expertanalys i november 2009 och den baserade sig på de minskande produktionsutsikter för skogsindustrin som Skogsforskningsinstitutet (Metla) hade presenterat. Vid den beredning som gjordes i ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik och vid samråden med sakkunniga erhölls information om positiva framtidsutsikter för skogsindustrin och framhävdes betydelsen av att ge ett positivt besked för näringslivet. Om produktionskapaciteten för papper och kartong kvarstannar på nuvarande nivå och det sker en långsam effektivisering av produktionskapaciteten, vilket i sin tur leder till en produktionsökning, kommer man fram till den nämnda förbrukningsprognosen.

Helsingfors den 18 juni 2010

Näringsminister Mauri Pekkarinen