KIRJALLINEN KYSYMYS 495/2010 vp

KK 495/2010 vp - Timo Juurikkala /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Fennovoiman ydinvoimahankkeen ydinjätehuolto

Eduskunnan puhemiehelle

Ydinenergialain mukaan valtioneuvoston on ydinlaitosta koskevaa periaatepäätöstä harkitessaan kiinnitettävä erityisesti huomiota ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestämiseen.

Fennovoiman hakemuksessa uuden ydinvoimayksikön rakentamiseksi on esitelty vain hyvin karkeita visioita ydinjätteiden loppusijoituksesta. Fennovoiman tavoitteena on "loppusijoittamisen kehittäminen ja toteutus yhdessä muiden suomalaisten ydinjätehuoltovelvollisten kanssa". Muut yhtiöt ovat yksiselitteisesti torjuneet tämän yhteistyön. Vaihtoehtona Fennovoima on esittänyt, että valtio voisi "velvoittaa jätehuoltovelvolliset yhteistyöhön". Elinkeinoministeri Pekkarinen on todennut eduskunnassa, että tällainen ratkaisu "ei taitaisi onnistua".

Fennovoiman hakemuksessa todetaan, että mikäli yhtiö ei voi sijoittaa ydinjätettään Onkaloon, sillä on 40 vuotta aikaa loppusijoituksen suunnitteluun. Fennovoima ei kuitenkaan ole pystynyt määrittelemään edes mahdollista loppusijoituspaikkakuntaa. Ympäristöministeriö onkin lausunnossaan huomauttanut, että "hakemuksessa ei käy ilmi mitään konkreettista yhteistyösuunnitelmien etenemisestä eikä esitetä tarkempaa suunnitelmaa omasta loppusijoitustoiminnasta".

Olkiluodon 3. ja 4. voimalaa koskevien periaatepäätösten yhteydessä hallitus on tehnyt periaatepäätökset myös kyseisten ydinlaitosten ydinjätteiden loppusijoituksesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi hallitus esittää ydinvoimaluvan myöntämistä Fennovoiman hankkeelle, vaikka yhtiö ei ole vielä pystynyt osoittamaan ydinjätteilleen edes alustavaa loppusijoituspaikkaa siten kuin ydinenergialaki edellyttää?

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

  • Timo Juurikkala /vihr

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Timo Juurikkalan /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 495/2010 vp:

Miksi hallitus esittää ydinvoimaluvan myöntämistä Fennovoiman hankkeelle, vaikka yhtiö ei ole vielä pystynyt osoittamaan ydinjätteilleen edes alustavaa loppusijoituspaikkaa siten kuin ydinenergialaki edellyttää?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Valtioneuvosto on periaatepäätöksen harkinnassa kiinnittänyt ydinenergialain mukaisesti erityistä huomiota ydinjätehuollon järjestämiseen ja todennut, että ydinjätteet voidaan turvallisesti käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa jo käytössä olevia menetelmiä käyttäen. Fennovoiman suunnitelmia ydinjätehuollon ja erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen huollon osalta tulee joka tapauksessa täsmentää huomattavasti haettaessa ydinvoimalaitokselle rakentamis- ja käyttölupaa. Valtioneuvosto on halunnut varmistaa edellä todetun liittämällä periaatepäätökseen ehdon, jonka mukaan yhtiön on päästävä määräajassa esittämäänsä jätehuoltoyhteistyöhön tai aloitettava ympäristövaikutusten arviointi omalle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselleen. Ydinenergialaki ei edellytä periaatepäätösvaiheessa kumpaakaan edellä mainittua. Fennovoima on toimittanut hakemuksessaan ydinenergia-asetuksen periaatepäätösvaiheessa edellyttämän pääpiirteisen selvityksen hakijan suunnitelmista ja käytettävissä olevista menetelmistä ydinjätehuollon järjestämiseksi.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2010

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 495/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Timo Juurikkala /gröna:

Varför föreslår regeringen att Fennovoimas projekt beviljas kärnkraftstillstånd trots att bolaget ännu inte kunnat anvisa ens en preliminär slutförvaringsplats för sitt kärnavfall på det sätt som kärnenergilagen förutsätter?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Vid prövningen av principbeslutet har statsrådet i enlighet med kärnenergilagen fäst särskild uppmärksamhet vid hur kärnavfallshanteringen är ordnad och konstaterat att kärnavfallet kan hanteras, lagras och slutförvaras på ett tryggt sätt när man använder de metoder som redan är i bruk. Fennovoimas planer i fråga om kärnavfallshantering, och särskilt när det gäller hanteringen av det använda kärnbränslet, ska i vilket fall som helst preciseras betydligt när byggnads- och drifttillstånd för kärnkraftverket söks. Statsrådet har velat säkerställa att det som sägs ovan sker genom att det förenat principbeslutet med ett villkor enligt vilket bolaget inom utsatt tid ska få till stånd det samarbete kring avfallshanteringen som bolaget föreslagit eller inleda ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna av sin egen slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Kärnenergilagen förutsätter inte någotdera av de ovan nämnda i principbeslutsskedet. Samtidigt med sin ansökan har Fennovoima tillställt en sådan generell utredning om sökandens planer och de till buds stående metoderna för ordnande av kärnavfallshanteringen som kärnenergiförordningen förutsätter i principbeslutsskedet.

Helsingfors den 18 juni 2010

Näringsminister Mauri Pekkarinen