KIRJALLINEN KYSYMYS 516/2010 vp

KK 516/2010 vp - Paavo Arhinmäki /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Bilderberg-kokouksen keskusteluista tiedottaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen osallistui 3.—6. kesäkuuta pidettyyn Bilderberg-kokoukseen Sitgesissä Espanjassa.

Bilderberg-ryhmä on epävirallinen vuotuinen konferenssi talouselämän, median ja politiikan vaikuttajille. Se on saanut nimensä alankomaalaisen hotellin mukaan, jossa ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 1954. Ryhmä on tarkoitettu vain pohjoisamerikkalaisille ja eurooppalaisille valtaeliiteille. Tapaamisissa käytyjen keskustelujen sisällöstä ei yleensä kerrota ulkopuolisille.

Bilderberg-kokouksien ympärillä oleva salamyhkäisyys ja huippupoliitikkojemme osallistuminen niihin herättää monissa ihmisissä epäilyksiä ja kysymyksiä: Minkälaisia asioita kokouksessa käsitellään? Keitä muita kokoukseen osallistuu? Minkälaisia päämääriä kokouksella on ja keiden etua se ajaa? Miksi kokous on salainen?

Mielestäni onkin erikoista, että tästä suuresta ja tärkeästä vuosittaisesta politiikan ja talousasioiden kokouksesta ei puhuta julkisesti juuri mitään. Valtiovarainministeri Kataisen osallistumisesta Bilderberg-kokoukseen tiedotettiin mm. valtiovarainministeriön sivuilla, joten hän lienee ollut kokouksessa Suomen virallisena edustajana.

Suomalaiseen ja pohjoismaiseen yhteiskuntaan on kuulunut avoimuuden ja demokraattisuuden painottaminen. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja demokratian toteutumisen kannalta on tärkeää tietää, mitä asioita ministerimme käsittelevät ja mitä kantoja suomalaiset edustavat kansainvälisissä kokouksissa. Siksi olisi tärkeää, että näiden kysymysten monissa aiheuttaman hämmennyksen ja epäilyjen hälventämiseksi valtiovarainministeri Katainen reilusti ja avoimesti kertoisi kokouksesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen, oliko valtiovarainministeri Katainen Bilderberg-kokouksessa Suomen edustajana,

mitä kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin ja

mitä Suomen kantoja valtiovarainministeri Katainen esitteli Bilderberg-kokouksessa?

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2010

  • Paavo Arhinmäki /vas

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Paavo Arhinmäen /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 516/2010 vp:

Onko hallitus tietoinen, oliko valtiovarainministeri Katainen Bilderberg-kokouksessa Suomen edustajana,

mitä kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin ja

mitä Suomen kantoja valtiovarainministeri Katainen esitteli Bilderberg-kokouksessa?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Valtiovarainministeri Katainen ei ollut Bilderberg-kokouksessa Suomen edustajana, vaan kutsuttuna asiantuntijana ja vaikuttajana. Osallistujia kutsutaan Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Mukana on kansainvälisten poliitikkojen lisäksi mm. talouselämän, työmarkkinoiden, kansainvälisten järjestöjen ja median edustajia.

Valtiovarainministeriö tiedotti ministeri Kataisen matkasta julkisuusperiaatteen mukaisesti. Suomessa pääministerin ja ministereiden matkoista tiedotetaan (mm. pääministeri Lipposen, pääministeri Vanhasen ja valtiovarainministeri Heinäluoman Bilderberg-osallistumiset), jotta tiedetään heidän poissaolostaan esim. eduskunnan istunnoista.

Tänä vuonna aiheina olivat muun muassa kansainvälinen talouskriisi, ilmastonmuutoksen torjunta ja ruokakriisi.

Bilderberg-kokouksissa on tarkoitus käydä avointa ja monipuolista vuoropuhelua. Kokouksessa käytettyjä puheenvuoroja ei julkisteta. Valtiovarainministeri Katainen lausui käsityksensä asiantuntijana, ei Suomen valtion kantana.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2010

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 516/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Paavo Arhinmäki /vänst:

Känner regeringen till ifall finansminister Katainen deltog i Bilderberg-mötet som Finlands representant,

vad som behandlades på mötet, vilka beslut som fattades och

vilka Finlands ståndpunkter presenterade finansminister Katainen som Finlands ståndpunkter vid Bilderberg-mötet?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Finansminister Katainen deltog inte i Bilderberg-mötet som Finlands representant, utan som inbjuden sakkunnig och opinionsbildare. Deltagarna bjuds in från Europa och Nordamerika. Förutom internationella politiker deltar också representanter för näringslivet, arbetsmarknaden, internationella organisationer och medier.

Finansministeriet informerade om minister Katainens resa i enlighet med offentlighetsprincipen. I Finland informeras det om statsministerns och ministrarnas resor (bl.a. om statsminister Lipponens, statsminister Vanhanens och finansminister Heinäluomas Bilderberg-deltaganden), så att allmänheten vet att de är frånvarande från t.ex. riksdagens sammanträden.

I år behandlades bland annat den internationella ekonomiska krisen, bekämpningen av klimatförändringen och matkrisen.

På Bilderberg-mötena är avsikten att föra en öppen och mångsidig dialog. De muntliga anförandena offentliggörs inte. Finansminister Katainen uttalade sig som sakkunnig, och hans uttalande utgjorde inte Finlands ståndpunkt.

Helsingfors den 1 juli 2010

Finansminister Jyrki Katainen