KIRJALLINEN KYSYMYS 570/2013 vp

KK 570/2013 vp - Eero Suutari /kok 

Tarkistettu versio 2.0

TV Finlandin satelliittijakelun lopettaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Yleisradio on tehnyt päätöksen lopettaa ohjelmiensa jakelu TV Finlandin — satelliittikanavan — välityksellä. Kanavan kautta Euroopassa liikkuvat ja asuvat suomalaiset ovat voineet katsoa kotimaista TV-tuotantoa. Kyseessä on tekninen muutos, ja ohjelmien on tarkoitus loppua kesäkuuhun 2013 mennessä. Lopetuspäätöstä perustellaan sillä, että kanavan asiakasmäärä on laskusuunnassa ja että tulevaisuudessa Yleisradio aikoo parantaa Areena-palveluaan ulkosuomalaisille asiakkailleen. TV Finlandilla on tällä hetkellä ulkomailla noin 1 600 tilaaja-asiakasta, ja YLE Areena puolestaan tavoittaa viikoittain kymmeniätuhansia ulkomailla olevia suomalaisia. TV Finland on satelliittikanava, joka palvelee Euroopassa asuvia suomalaisia. Sen ohjelmisto koostuu Yleisradion omasta tarjonnasta eli Yle TV1-, Yle TV2-, Yle Teema- ja Yle Fem -kanavien kotimaisesta ohjelmistosta.

Euroopassa liikkuvilta karavaanareilta Yleisradion satelliittikanavalähetysten lopetuspäätös lopettaa käytännössä nyt kotimaisen tv-tuotannon näkymisen. Tämä johtuu täysin teknillisistä syistä, koska käytännössä YLE Areenan vastaanotto ei ole mahdollista näin joustavasti verrattuna satelliittikanavan välityksen kautta tulevien lähetysten vastaanottoon. Videopalvelujen kattava toimivuus toteutuu 3/4G-verkoissa ainoastaan hyvissä ja liikkumattomissa vastaanotto-olosuhteissa, joiden tukiasemaverkoissa on riittävästi kapasiteettia. Karavaanareiden kannalta näin ei useinkaan ole, koska leirintäalueet sijaitsevat pääsääntöisesti syrjäseuduilla, mistä esimerkkinä Viron Vosu, jossa videon vastaanotto ei onnistu 3G-verkossa, WiFi-verkko on puolestaan liian kuormittunut, eikä ADSL-verkkoa ole saatavissa. Tämä kuvastaa yleistä tilannetta sekä Euroopassa että Pohjois-Afrikassa. Saksankieliset maat kuitenkin pitävät huolta matkustavien kansalaistensa oikeudesta satelliittivälityksen kautta kymmeniin omankielisiin tv-ohjelmiin, jotka ovat heille kaiken lisäksi maksuttomia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä liikenne- ja viestintäministeriössä aiotaan tehdä, jotta mahdollisimman monet ulkosuomalaiset pystyvät jatkossakin saamaan ajantasaista tietoa ja katsomaan kotimaisia TV-ohjelmia riippumatta siitä, missä ja miten he Euroopassa liikkuvat?

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2013

  • Eero Suutari /kok

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Eero Suutarin /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 570/2013 vp:

Mitä liikenne- ja viestintäministeriössä aiotaan tehdä, jotta mahdollisimman monet ulkosuomalaiset pystyvät jatkossakin saamaan ajantasaista tietoa ja katsomaan kotimaisia TV-ohjelmia riippumatta siitä, missä ja miten he Euroopassa liikkuvat?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Yleisradio Oy:stä annetussa laissa (1380/1993) on määritelty yhtiölle annettu julkisen palvelun tehtävä. Tähän tehtävään kuuluu muun ohella edistää kulttuuria ja vuorovaikutusta sekä ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa. Velvoitteeseen ei tältä osin vuoden 2013 alussa voimaan tullut Yleisradio Oy:stä annetun lain muutos tuonut muutosta.

Yleisradio Oy:n toiminnasta ja sen ohjaamisesta vastaavat Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaisesti yhtiön hallintoelimet, jotka toimivat suoraan eduskunnan vastuulla ja valvonnassa. Viime kädessä eduskunnan valitseman Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston tehtävänä on huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi.

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto vahvisti kokouksessaan 26.2.2103 päätöksen TV Finland -kanavan jakelun päättymisestä satelliitin välityksellä kuluvan vuoden kesäkuun lopussa. Jatkossa laissa säädetty ulkomaille suuntautuvan kotimaisen ohjelmiston pääpalvelu on internetissä välitettävä Yle Areena. Yleisradio Oy:n tavoitteena on tarjota Areenassa vastaisuudessa kaikki kotimainen ohjelmasisältö. Televisio-ohjelmien lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös kaikkia Yleisradio Oy:n radiokanavia. Areenan kautta palvelut ovat tarjolla ulkosuomalaisille ympäri maailman. Vastaanottomahdollisuudet riippuvat luonnollisesti sen mukaan, millaisia viestintäverkkoja kussakin maassa tai alueella on tarjolla.

Vastuu Yleisradio Oy:n toiminnasta ja sen ohjaamisesta ei ole liikenne- ja viestintäministeriöllä tai hallituksella. Hallitus ja ministeriö luovat omalta osaltaan Yleisradio Oy:lle edellytykset toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään kehittämällä lainsäädäntöä ja varmistamalla julkisen palvelun rahoituksen parlamentaaristen päätösten mukaisesti. Julkisen palvelun järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista puolestaan vastaavat laissa säädetyt yhtiön hallintoelimet.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 570/2013 rd undertecknat av riksdagsledamot Eero Suutari /saml:

Vad ämnar man göra vid kommunikationsministeriet för att så många utlandsfinländare som möjligt även i framtiden ska kunna få aktuell information och se inhemska teveprogram oberoende av var och hur de rör sig i Europa?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

I lagen om Rundradion Ab (1380/1993) har bolagets uppgift, som består av allmännyttig verksamhet, fastställts. Till denna uppgift hör bland annat att främja kultur och växelverkan samt upprätthålla ett programutbud som riktar sig utomlands. Den ändring av lagen om Rundradion Ab som trädde i kraft vid ingången av 2013 medför inga ändringar i skyldigheten till denna del.

För Rundradion Ab:s verksamhet och ledning svarar enligt lagen om Rundradion Ab bolagets förvaltningsorgan, som direkt är ansvariga för och övervakas av riksdagen. I sista hand ska Rundradion Ab:s förvaltningsråd, som riksdagen väljer, se till och övervaka att uppgifter som hör till den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda.

Förvaltningsrådet för Rundradion Ab fastställde vid sitt möte den 26.2.2013 beslutet att avsluta distributionen av TV Finland via satellit vid utgången av juni i år. I fortsättningen finns huvudtjänsten för det inhemska programutbud som riktar sig utomlands på Yle Arenan på Internet. Rundradion Ab har som mål att framöver tillhandahålla hela det inhemska programinnehållet på Arenan. Förutom teveprogram kan man också lyssna på alla Rundradion Ab:s radiokanaler via tjänsten. Via Arenan är servicen tillgänglig för utlandsfinländare runtom i världen. Mottagningsmöjligheterna beror naturligtvis på hurdana kommunikationsnät det finns i respektive land eller område.

Ansvaret för Rundradion Ab:s verksamhet och ledning ligger inte hos kommunikationsministeriet eller regeringen. Regeringen och ministeriet skapar för sin del förutsättningar för Rundradion Ab att förverkliga sina lagstadgade uppgifter genom att utveckla lagstiftningen och säkerställa finansieringen av allmännyttig verksamhet i enlighet med parlamentariska beslut. Bolagets förvaltningsorgan, vilka föreskrivs i lag, svarar å sin sida för hur den allmännyttiga verksamheten ordnas.

Helsingfors den 27 juni 2013

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen