KIRJALLINEN KYSYMYS 608/2014 vp

KK 608/2014 vp - Eero Suutari /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Muuttoajoneuvojen verotuksen soveltaminen

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitus on kevään kehysriihessä sopinut, että muuttotavarana tuotujen autojen autoveroalennuksesta tullaan luopumaan. Alennus on ajoneuvoverolain (482/1994) 25 §:n mukaan korkeintaan 13 450 euroa. Tämän verohyödyn poistamista on perusteltu osana ympäristölle haitallisten verotukien karsimista. Lakimuutoksen on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2015 alusta, mutta siitä, miten ko. verotuen muutos toteutetaan, ei ole vielä tietoa. Todennäköisenä on pidetty jonkinlaisen siirtymäajan säätämistä. Näiden suunnitelmien on kerrottu täsmentyvän autoverolain muutosta koskevan hallituksen esityksen myötä, joka on tarkoitus tuoda eduskuntaan syksyllä budjettilakina. Lainvalmistelussa on pyrkimys ottaa huomioon se, että verotuen lakkaaminen ei aiheuttaisi äkillisiä ja kohtuuttomia vaikutuksia muuttoajoneuvoa koskevan veronalennuksen mahdollisen muutoksen tai poistamisen 1.1.2015 ja sen toimeenpanon sekä soveltamisen myötä.

Tulli voi selvitysten perusteella 67 §:n mukaisesti antaa verovelvollisen hakemuksesta muuttoajoneuvoverotusta koskeville ennakkoratkaisuille voimassaoloaikaa, mutta ratkaisuja annetaan tässä vaiheessa ainoastaan tämän vuoden loppuun. Hakijalle ennakkoratkaisu on sitova päätös esimerkiksi siitä, miten toimitaan ajoneuvoverolain 27 b 1 §:n 1 kohdan mukaisissa tilanteissa, joissa ajoneuvo voidaan ostaa maahantuojan varastoon, mikäli kohdemaa katsotaan kriisialueeksi. Tällaisia alueita ovat muun muassa Afganistan, Syyria, Libanon ja osa Israelia. Tämän perusteella muuttoajoneuvoverotuksen muutos koskettanee muun muassa kriisinhallinta- ja YK-tehtävissä palvelevia suomalaisia sotilaita, jotka ovat hankkimassa ajoneuvoa 13 450 euron ajoneuvoveroalennuksella ja joiden palvelus päättyy vuoden 2015 puolella. Kyseessä oleviin tehtäviin juuri lähtevien kannalta on lakimuutoksen vaikutusten selvittämisellä kiire, koska uusien ajoneuvojen tilausaika on jopa neljä kuukautta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten valtiovarainministeriössä aiotaan linjata muuttoajoneuvoa koskeva veroalennuksen poistamisesitys: tuleeko se olemaan kertaluonteinen ja kokonaismääräinen vai portaittainen vähennys ja

tuleeko laki voimaan välittömästi siten, että muuttoajoneuvona pidettävien ajoneuvojen veronalennus on poistunut, kun ne tullataan Suomeen lain voimaantulon jälkeen, vai koskeeko lakimuutos muuttoajoneuvoja, jotka tullataan Suomeen vuoden 2015 puolella, jos a) ajoneuvo on tilattu vuonna 2014 ns. voimassa olevan muuttoajoneuvoverotuksen aikana, b) ajoneuvo on tilattu ja otettu käyttöön vuonna 2014, kuten esimerkiksi ajoneuvoverolain 27 b 1 §:n 1 kohdan mukaisissa tilanteissa tai c) ajoneuvo on rekisteröity omistukseen vuonna 2014?

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2014

  • Eero Suutari /kok

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Eero Suutarin /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 608/2014 vp:

Miten valtiovarainministeriössä aiotaan linjata muuttoajoneuvoa koskeva veronalennuksen poistamisesitys: tuleeko se olemaan kertaluonteinen ja kokonaismääräinen vai portaittainen vähennys ja

tuleeko laki voimaan välittömästi siten, että muuttoajoneuvona pidettävien ajoneuvojen veronalennus on poistunut, kun ne tullataan Suomeen lain voimaantulon jälkeen, vai koskeeko lakimuutos muuttoajoneuvoja, jotka tullataan Suomeen vuoden 2015 puolella, jos a) ajoneuvo on tilattu vuonna 2014 ns. voimassa olevan muuttoajoneuvoverotuksen aikana, b) ajoneuvo on tilattu ja otettu käyttöön vuonna 2014, kuten esimerkiksi ajoneuvoverolain 27 b 1 §:n 1 kohdan mukaisissa tilanteissa tai c) ajoneuvo on rekisteröity omistukseen vuonna 2014?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta valmistellaan valtiovarainministeriössä osana valtion vuoden 2015 talousarvioesitystä. Muuttoajoneuvojen verotuen osalta esitys liittyy pääministeri Kataisen hallituksen keväällä 2014 tekemään päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2015—2018, jonka pääministeri Stubbin hallitus on ohjelmassaan vahvistanut. Esityksen tavoitteena on kasvattaa autoveron tuottoa ja vähentää autoverotuksen hallinnollista työtä poistamalla autoverotukseen liittyviä verotukia. Muuttotavarana tuotavien ajoneuvojen veroedun poistamisen tavoitteena on myös ohjata autojen verotusta ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan ja samalla sillä tavoitellaan kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Laki autoverolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alussa. Esitykseen on kuitenkin tarkoitus sisällyttää kahden vuoden siirtymäaika maahanmuuton yhteydessä tuotaville ajoneuvoille. Ehdotettavan siirtymäsäännöksen perusteella ajoneuvot, jotka on rekisteröity muuttavien henkilöiden käyttöön tai joiden hankinnasta on tehty sitova sopimus ennen lain voimaantuloa, saisi tuoda maahan nykyisten säännösten mukaisesti edellyttäen, että muutto Suomeen tapahtuu viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2014

Valtiovarainministeri  Antti Rinne

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 608/2014 rd undertecknat av riksdagsledamot Eero Suutari /saml:

Hur har man på finansministeriet för avsikt att dra upp riktlinjerna för förslaget att avlägsna skattelättnaden för flyttfordon: kommer minskningen att vara av engångsnatur och ha ett totalbelopp eller kommer minskningen att ske stegvis och

träder lagen i kraft genast, så att skattelättnaden för fordon som anses vara flyttfordon har avlägsnats då de förtullas efter det att lagen i Finland trädde i kraft, eller gäller lagändringen flyttfordon, som förtullas år 2015, om a) fordonet har beställts år 2014 under den tid då den s.k. flyttfordonsbeskattningen gällde, b) fordonet har beställts och tagits i bruk år 2014, såsom till exempel i situationer enligt fordonsskattelagen 27 b 1 § 1 punkten eller c) ägandet i fordonet har registrerats 2014?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Beredningen av regeringens proposition till lag om ändring av fordonsskattelagen sker på finansministeriet inom ramen för statens budgetförslag för 2015. Gällande skattestödet för flyttfordon anknyter propositionen till statsminister Katainens regerings beslut våren 2014 om genomförande av det strukturpolitiska programmet inom ramen för planen för den offentliga ekonomin för 2015—2018. Detta program har statsminister Stubbs regering fastställt i sitt program. Målet med propositionen är att öka avkastningen på bilskatten och minska det administrativa arbetet kring bilbeskattningen genom att avlägsna skattestöd i anknytning till bilbeskattningen. Målet med att avlägsna skatteförmånen för fordon som importeras såsom flyttgods är även att styra beskattningen av bilar i en mera hållbar riktning. Härigenom eftersträvas samtidigt en jämlik behandling av medborgarna.

Avsikten är att lagen om ändring av fordonsskattelagen träder i kraft i början av 2015. Avsikten är dock att inkludera en övergångsperiod på två år i propositionen för fordon som importeras i samband med immigration. Enligt den föreslagna övergångsbestämmelsen skulle fordon som har registrerats i de inflyttande personernas användning eller för vars anskaffning ett bindande avtal har ingåtts innan lagen trädde i kraft, få importeras enligt de nuvarande bestämmelserna under förutsättning att flytten till Finland sker senast före utgången av 2016.

Helsingfors den 23 september 2014

Finansminister  Antti Rinne