KIRJALLINEN KYSYMYS 894/2014 vp

KK 894/2014 vp - Jani Toivola /vihr 

Tarkistettu versio 2.1

Nuorisolakia valmistelevan työryhmän kokoonpano

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto — Nuva ry ilmaisi liittokokouskannanotossaan 10.11.2014 syvän huolensa nuorisolain uudistusta valmistelevasta työryhmästä.

Nuva ry kiinnittää huomionsa tapaan, jolla nuorisolakia ollaan tällä hetkellä uudistamassa. Nuorisolain 8. pykälässä todetaan, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Järjestön mielestä nuorisolain kirjauksen lavea tulkinta ja ongelmallisuus näkyvät siinä, että nuorisolakia valmistelevan työryhmän kokoonpanossa ei ole mukana yhtään nuorta.

Vaikka myös nuoria on kuunneltu nuorisolain valmistelun yhteydessä, nuoret nähdään pikemminkin toiminnan kohteena kuin aktiivisina toimijoina.

Nuorten mukaan ottaminen heitä koskevan lain valmisteluryhmään on tärkeää nuorten aktiivisen osallisuuden tunnustamiseksi, ja se palvelee koko yhteiskunnan etua.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi nuorilla ei ole edustusta nuorisolakia valmistelevassa työryhmässä ja

mitä hallitus aikoo tehdä asian korjaamiseksi ja onko nuorten edustajan nimeäminen työryhmään vielä mahdollista?

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2014

  • Jani Toivola /vihr

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Jani Toivolan /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 894/2014 vp:

Miksi nuorilla ei ole edustusta nuorisolakia valmistelevassa työryhmässä ja

mitä hallitus aikoo tehdä asian korjaamiseksi ja onko nuorten edustajan nimeäminen työryhmään vielä mahdollista?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Nuorisolain uudistamisessa avoimuus on tärkeä lähtökohta. Jo ennen työryhmän asettamista opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla on ollut 15.4.2014 alkaen avattuina valtakunnalliset teemakyselyt. Kyselyihin voivat vastata nuoret joko yksityishenkilöinä, ryhminä tai edustamansa organisaation jäsenenä. Kyselyt ovat avoimet kaikille, jotka haluavat ilmaista mielipiteensä uudistettavasta nuorisolaista. Kyselyistä tiedotettaessa ja useissa tilaisuuksissa on painotettu sitä, että nuorisotyö niin järjestöissä kuin kunnissakin kannustaisi nuoria vastaamaan kyselyihin. Viestiä mahdollisuudesta osallistua lakiuudistukseen on viety eteenpäin yhdessä alueellisten ja paikallisten nuorisotyön toimijoiden kautta. Nämä kyselyt tarjoavat yhden mahdollisuuden osallistua lakiuudistuksen valmisteluun. Kyselyihin liittyvää taustatietoa saa myös samoilta internetsivuilta. Sivuilla ohjeistetaan myös siihen, kuinka oma-aloitteisesti voi lähettää lakiuudistusta koskevia ehdotuksia lain valmistelutyön ajan. Työryhmä käsittelee ehdotukset.

Nuorisolain uudistamista valmisteleva työryhmä asetettiin 16.9.2014. Työryhmässä ovat opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien lisäksi jäseninä Kuntaliitto, Nuorisotutkimusverkosto sekä Suomen Nuorisoyhteistyö — Allianssi ry. Lisäksi työryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat valtion nuorisoasiain neuvottelukunta sekä arviointi- ja avustustoimikunta.

Suomen Nuorisoyhteistyö — Allianssi ry on valtakunnallisena nuorisojärjestöjen keskusjärjestönä perustanut oman asiantuntijaryhmänsä, johon mukaan ilmoittautuneet jäsenjärjestöt tuovat nuorten jäsentensä näkemykset. Tätä kanavaa hyödyntäen Allianssin jäsenjärjestö, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry, voi halutessaan tuoda työryhmän tietoon jäsentensä kannat lakiuudistukseen.

Samoin Kuntaliitto huolehtii osaltaan siitä, että kuntien nuorisotoimien kannat saadaan työryhmän kuuluviin.

Myös Nuorisotutkimusverkoston kautta saadaan nuorten ääni kuuluviin. Työryhmä hyödyntää työssään nuorisotutkimuksesta saatua tietoa sekä nuorisobarometrien tuloksia.

Työryhmän pysyvät asiantuntijat Nuora ja arviointi- ja avustustoimikunta osallistuvat työryhmän työskentelyyn säännöllisesti tuoden nuorisojärjestöjen ja muiden nuoria edustavien jäsentensä kannat mukaan lain valmisteluun.

Nuorisolain uudistamisen työryhmä järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen nuorisotoimien kanssa vuoden 2015 alussa nuorisolain valmisteluun liittyvän kiertueen kuudella (6) paikkakunnalla. Toivomme runsasta osanottoa kaikilta niiltä, jotka ovat kiinnostuneet nuorisotyön tulevaisuudesta. Nuoret ovat tervetulleita näihin tilaisuuksiin.

Työryhmä tiedottaa kokouksiensa aikataulusta, teemoista ja päätöksistä opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilla. Tällainen lainvalmistelu on avointa ja sopii luontevasti nuorisolain uudistamiseen. Avoimella valmistelulla mahdollistamme niin järjestöihin kuuluvien kuin kuulumattomienkin nuorten mahdollisuuden tasapuolisesti osallistua ja seurata asian etenemistä riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat. Lisäksi lakiehdotuksesta tullaan järjestämään tavanmukainen lausuntokierros, joten mahdollisuuksia vaikuttaa lain sisältöön on myös jatkossa.

Nuorten osallistuminen nuorisolain valmisteluun on varmistettu niin edustuksellisten jäsenten kuin avoimuudenkin kautta, joten työryhmään ei ole tarvetta nimetä muita nuorten edustajia nykyisten lisäksi.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Kulttuuri- ja asuntoministeri  Pia Viitanen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 894/2014 rd undertecknat av riksdagsledamot Jani Toivola /gröna:

Varför har de unga ingen som representerar dem i den arbetsgrupp som bereder ungdomslagen och

vad tänker regeringen göra för att rätta till saken och är det ännu möjligt att utse en representant för de unga i arbetsgruppen?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Öppenhet är en viktig utgångspunkt vid revideringen av ungdomslagen. Redan innan arbetsgruppen tillsattes öppnades det från och med den 15 april 2014 riksomfattande temaenkäter på undervisnings- och kulturministeriets internetsidor. Ungdomarna kan svara på enkäterna som privatpersoner, grupper eller medlemmar av den organisation som de företräder. Enkäterna är öppna för alla som vill uttrycka sin åsikt om revideringen av ungdomslagen. När det har informerats om enkäterna samt vid ett flertal andra tillfällen har det betonats att man via ungdomsarbetet i såväl organisationerna som kommunerna ska uppmuntra de unga till att svara på enkäterna. Budskapet om möjligheten att delta i lagreformen har förts vidare av aktörerna inom både det regionala och det lokala ungdomsarbetet. Dessa enkäter erbjuder en möjlighet att delta i beredningen av lagreformen. Bakgrundsinformation till enkäterna finns också på samma internetsidor. På webbplatsen ges det även anvisningar om hur man på eget initiativ kan skicka in förslag om lagreformen medan lagberedningen pågår. Arbetsgruppen behandlar förslagen.

Den arbetsgrupp som bereder revideringen av ungdomslagen tillsattes den 16 september 2014. Förutom företrädare för undervisnings- och kulturministeriet har arbetsgruppen även medlemmar som företräder Kommunförbundet, Ungdomsforskningsnätverket och Finlands Ungdomssamarbete — Allians rf. Som permanenta sakkunniga i arbetsgruppen deltar också statens delegation för ungdomsärenden och utvärderings- och understödskommissionen.

Finlands Ungdomssamarbete — Allians rf har i egenskap av riksomfattande centralorganisation för ungdomsorganisationerna inrättat en egen expertgrupp, till vilken de medlemsorganisationer som har anmält att de deltar kan lämna in synpunkter från sina unga medlemmar. Genom denna kanal kan Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto — Nuva ry, som är medlemsorganisation i Allians, om förbundet så önskar informera arbetsgruppen om medlemmarnas ståndpunkter i fråga om lagreformen.

På samma sätt ser Kommunförbundet till att arbetsgruppen informeras om de ståndpunkter som intas av kommunernas ungdomsväsen.

Även via Ungdomsforskningsnätverket kan de unga få sin röst hörd. I sitt arbete använder sig arbetsgruppen av information som man har fått fram genom ungdomsforskningen och av resultaten från ungdomsbarometrarna.

Arbetsgruppens permanenta sakkunniga Nuora och utvärderings- och understödskommissionen deltar regelbundet i arbetsgruppens arbete och för då med sig de ståndpunkter som har intagits av ungdomsorganisationerna och de övriga av deras medlemmar som företräder de unga in i lagberedningen.

Arbetsgruppen för revidering av ungdomslagen kommer i samarbete med regionförvaltningsverkens ungdomsväsen att i början av 2015 ordna en turné till sex (6) orter i anslutning till beredningen av ungdomslagen. Vi hoppas på ett livligt deltagande från alla dem som är intresserade av ungdomsarbetets framtid. Ungdomarna är välkomna till dessa evenemang.

Arbetsgruppen kommer att informera om mötenas tidsschema, teman och beslut på undervisnings- och kulturministeriets internetsidor. En sådan här lagberedning är öppen och passar på ett naturligt sätt revideringen av ungdomslagen. Genom en öppen beredning gör vi det möjligt för de unga att, vare sig de hör till en organisation eller inte, på ett jämlikt sätt delta och följa hur ärendet fortskrider oberoende av var i Finland de bor. Dessutom kommer det att ordnas en sedvanlig remissbehandling av lagförslaget, vilket betyder att det även i fortsättningen kommer att vara möjligt att påverka lagens innehåll.

Möjlighet för de unga att delta i beredningen av ungdomslagen har säkerställts genom såväl representativa medlemmar som öppenhet, så det finns inget behov av att utse flera representanter för de unga i arbetsgruppen utöver de nuvarande.

Helsingfors den 19 december 2014

Kultur- och bostadsminister  Pia Viitanen