KIRJALLINEN KYSYMYS 948/2008 vp

KK 948/2008 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön hoitajan samanaikainen mahdollisuus äänestää

Eduskunnan puhemiehelle

Kunnallisvaalilain 74 a §:ssä säädetään siitä, kenellä on oikeus äänestää kotiäänestyksessä.

"Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä kunnassa, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty, niin kuin tässä luvussa säädetään. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä."

Kiertävien vaalitoimikuntien käytännön työssä on tullut esille tapauksia, joissa tällaisen kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja olisi halunnut äänestää samalla kun hänen hoidettavansakin. Mutta kun lain pykälä kieltää, niin se ei ole ollut mahdollista. Vaalitoimikunnan jäsenten kertoman mukaan tämän esteen tultua ilmi useampi henkilö oli todennut, että sitten se äänestäminen jää hänen osaltaan, koska matka äänestyspaikalle on kohtuuttoman pitkä.

Esiin onkin noussut toive lain muuttamiseksi niin, että kotiäänestykseen oikeutetun henkilön hoitaja voisi äänestää samalla kun hoidettavakin, kunhan siitä vain on etukäteen kutsuttaessa vaalitoimikuntaan ilmoitettu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä välittömiin toimiin, että jo seuraavissa vaaleissa kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää samalla kun hänen hoidettavansakin?

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008

  • Esa Lahtela /sd
  • Marjaana Koskinen /sd

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Esa Lahtelan /sd ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 948/2008 vp:

Aikooko hallitus ryhtyä välittömiin toimiin, että jo seuraavissa vaaleissa kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää samalla kuin hänen hoidettavansakin?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Voimassaolevan vaalilain (714/1998) mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen oikeutettu voi joissain tapauksissa olla pysyvässä kotihoidossa siten, että hänen avustajanaan tai hoitajanaan toimii hänen lähiomaisensa, esimerkiksi puoliso. Nykyisen lain mukaan tällainen avustaja tai omaishoitaja ei ole oikeutettu kotiäänestykseen, jos hän kykenee menemään äänestämään normaalisti ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Joissain tapauksissa kotiäänestykseen oikeutettu tarvitsee kuitenkin jatkuvasti avustajan läsnäoloa kotona, joten jos liikunta- tai toimintarajoitteinen ja hänen avustajansa asuvat kaksistaan ja avustaja menee äänestämään, hänen on järjestettävä avustettavansa tueksi siksi aikaa joku väliaikainen avustaja.

Oikeusministeriössä on tiedostettu, että sanotunlaisia tilanteita esiintyy jonkin verran. Periaat-teessa ratkaisu asiaan olisi se, että myös kotiäänestykseen oikeutetun avustaja voisi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin varsinaisesti kotiäänestykseen oikeutettu. Käytännössä ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, mihin vedetään raja sille, kuka muu tai ketkä muut kuin varsinainen kotiäänestäjä voisivat äänestää kotiäänestyksessä. Toisaalta omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 2 §:n mukaan omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen asianomaisen kunnan kanssa. Näin ollen kotiäänestysoikeuden laajentaminen pelkästään omaishoitosopimuksen tehneisiin omaishoitajiin saattaisi olla mahdollista. On kuitenkin huomattava, että tällainenkin kotiäänestysoikeuden laajentaminen aiheuttaa lisätyötä äänestysten järjestämisestä vastaaville vaalitoimikunnille ja sitä kautta lisäkustannuksia kunnille.

Oikeusministeriö suhtautuu myönteisesti kotiäänestysoikeuden laajentamisen omaishoitajiin ja selvittää asiaa tarkemmin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Oikeusministeri Tuija Brax

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 948/2008 rd undertecknat av riksdagsledamot Esa Lahtela /sd m.fl.:

Tänker regeringen utan dröjsmål vidta åtgärder så en närståendevårdare redan vid nästa val har rätt att utöva sin rösträtt i samband med att den vårbehövande röstar hemma?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Enligt gällande vallag (714/1998) får en röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller för-handsröstningsstället förhandsrösta hemma.

Den som har rätt att rösta hemma kan i vissa fall varaktigt vårdas hemma så att hans eller hen-nes biträde eller vårdare är en nära anhörig, t.ex. maken eller makan. Enligt gällande lagstiftning får biträdet eller närståendevårdaren inte rösta vid hemmaröstningen, om han eller hon kan ta sig till förhandsröstningsstället eller röstningsstället på valdagen för att rösta. I vissa fall kräver vården av den som har rätt att rösta hemma kontinuerlig närvaro av en vårdare. Detta innebär att om den vars rörelse- eller funktionsförmåga är begränsad och hans eller hennes vårdare bor tillsammans och vårdaren tar sig till ett röstningsställe för att rösta, måste vårdaren för den tid som röstningen tar ordna en tillfällig vårdare.

Justitieministeriet är medvetet om att ovan nämnda situationer förekommer till en viss grad. I princip skulle problemet kunna lösas genom att ge vårdaren möjlighet att rösta vid hemma-röstningen samtidigt med den som egentligen har rätt att rösta hemma. I praktiken är det dock svårt att dra gränsen för vem eller vilka som ska få rösta vid hemmaröstningen samtidigt med den som egentligen har rätt att rösta hemma. Enligt 2 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) avses med närståendevårdare en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande nära och som ingått ett avtal om närståendevård. På detta sätt skulle det kunna vara möjligt att utvidga rätten att rösta hemma så att den omfattar närståendevårdare som har ingått ett avtal om närståendevård. Det bör dock påpekas att utvidgandet av rätten att rösta hemma på detta sätt skulle orsaka extra arbete för valbestyrelserna som svarar för ordnandet av hemmaröstningar och därigenom tilläggskostnader för kommunerna.

Justitieministeriet förhåller sig positiv till utvidgande av rätten att rösta hemma så att den omfattar närståendevårdare och kommer att utföra en mer detaljerad utredning beträffande detta.

Helsingfors den 19 december 2008

Justitieminister Tuija Brax