LAKIALOITE 100/2001 vp

LA 100/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sotilasvammalain (404/1948) 6 §:ssä säädetään sotilasvammaan liittyvien hoitojen, korvausten ja tukipalveluiden maksamisesta ja oikeudesta niihin sillä perusteella, miten korkea on potilaan työkyvyttömyysaste. Korvausten piiriin kuuluvat mm. lääkkeet, tekojäsenet, apuvälineet, opaskoira, koti- ja asumispalvelut sekä kuntouttaminen ym. Työkyvyttömyysasteen raja-arvot liikkuvat 10—30 prosentin välillä. Etujen sisällöstä säädetään tarkemmin asetusteitse.

Yleisesti on nähty niin, että työkyvyttömyysasteen raja-arvot ovat liian korkeat erityisesti niiden arvojen osalta, joissa liikutaan 30 prosentissa. Siltä osin kuin raja-arvo koskee asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sekä asunnon muutostöitä, työkyvyttömyysprosenttia alennettiin 10 prosenttiin vuonna 1999. Kun työkyvyttömyysprosenttien arvioinnissa vielä liikutaan varsin tiukoilla linjoilla, monet sellaiset, jotka aivan kiistämättä olisivat oikeutettuja etujen saajiksi, jäävät niitä vaille. Kyseisessä lainkohdassa työkyvyttömyysasteen raja-arvoa tulisi alentaa siltä osin kuin se tällä hetkellä on 30 prosentissa. Samalla tulisi sisällyttää korvattavien piiriin palvelu- tai tukiasunnosta aiheutuvat maksut.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1225/1993, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle ja sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista, 4 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 7 kohdan mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien palvelu- tai tukiasunnosta perittävät vuokrat ja vastaavat maksut. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk