LAKIALOITE 100/2006 vp

LA 100/2006 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 112/2006 vp.

Hallitus on antanut eduskunnalle osana valtion vuoden 2007 talousarviota budjettilakina esityksen vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi niitä sairausvakuutuslain säännöksiä, jotka koskevat äitiys- ja vanhempainrahan määrää, työnantajalle maksettavaa vuosilomakustannuskorvausta, isän vanhempainraha- ja isyysrahajakson muodostaman isäkuukauden käyttöajankohtaa ja ottovanhempien vanhempainrahakautta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että rekisteröidyssä parisuhteessa vakuutetulla, joka ei ole lapsen vanhempi, voisi olla oikeus vanhempainrahaan.

Tässä lakialoitteessa esitetään poistettavaksi hallituksen esityksen kohta siitä, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävällä, joka ei ole lapsen vanhempi, olisi oikeus vanhempainrahaan. Hallituksen esitys voidaan ymmärtää niinkin, että tällaisella henkilöllä olisi oikeus isille tarkoitettuun korkeampaan vanhempainrahaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:n 2 momentti,

muutetaan 9 luvun 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 11 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §:n 1 momentti, 14 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentti, 15 luvun 4 § ja 18 luvun 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 1113/2005,

lisätään 9 lukuun uusi 10 a § ja luvun 15 §:ään uusi 2 momentti sekä 11 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja 15 lukuun uusi 4 a §, seuraavasti:

9 luku

Vanhempainpäivärahat

10, 10 a, 12 ja 15 §

(Kuten HE)

16 §

Vanhempainraha rekisteröidyssä parisuhteessa

(Poist.)

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

1 ja 9 §

(Kuten HE)

14 luku

Vuosilomakustannuskorvaus

3 §

(Kuten HE)

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

4 ja 4 a §

(Kuten HE)

18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut

13 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2006

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Timo Soini /ps