LAKIALOITE 101/2001 vp

LA 101/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 1 §:n mukaan yksityisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 8 000 euroa. Tämän hetken kurssien mukaan se merkitsee, että osakepääoma markoissa ilmaistuna olisi lähes 50 000 markkaa. Osakepääoman korottaminen uudessa lainsäädännössä on ollut perusteltua ns. pöytälaatikkofirmojen poissulkemisen vuoksi. Pienellä pääomalla perustettujen osakeyhtiöiden perustamistarkoituksesta ja toiminnasta kun on viime vuosien ja vuosikymmenien aikana ollut varsin huonoja kokemuksia. Kun kymmenienkin firmojen perustaminen pienellä pääomalla on ollut mahdollista, on liike-elämässä syntynyt eräänlaisia "helvetinkoneita", joissa kymmenien rinnakkaisten firmojen tarkoituksena on ollut vain vastuusuhteiden hämärtäminen ja rikollisen toiminnan tuoman hyödyn häivyttäminen. Toisaalta osakeyhtiöiden perustamisen hankaloittaminen on kiistämättä hankaloittanut yrityselämää. Nykyinen vaatimus 8 000 euron osakepääomasta on kieltämättä liian suuri silloin, jos tarkoituksena on perustaa yhtiö, jonka palveluksessa on vain muutama yhtiön osakas ja toiminnan liikevaihto on esimerkiksi alle miljoonan luokkaa. Tästä syystä on perusteltua luoda mahdollisuus pienyhtiön perustamiseen tietyin rajoituksin. Tämä mahdollisuus syntyy, kun osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:ään lisätään tätä koskeva uusi momentti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 145/1997 ja 824/1998, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yksityisen osakeyhtiön osakepääomaksi riittää 3 000 euroa, jos sen palveluksessa on enintään viisi yhtiön osakkaana olevaa henkilöä ja toiminnan vuosittainen liikevaihto enintään 160 000 euroa. Tällainen yhtiö ei voi omistaa kiinteätä tai irtainta omaisuutta enempää kuin on puolet sen vuotuisesta liikevaihdosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk