LAKIALOITE 101/2005 vp

LA 101/2005 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnalle

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoite on tarkoitettu rinnakkaislakialoitteeksi hallituksen esitykselle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 97/2005 vp). Aloitteessa ehdotetaan, että lisäkorvauksia saavan potilaan omavastuuosuus lääkemenoista jätetään toteuttamatta.

PERUSTELUT

Suomalaisen potilaan maksama osuus lääkemenoista on yksi Euroopan korkeimmista. Suomessa sairauskulujen, etenkin lääkkeiden, omavastuut ovat kansainvälisesti vertailtuna hyvin korkeita ja niitä on viime vuosina korotettu. Hallituksen esittämä lääkekorvausjärjestelmän uudistus on esityksen mukaan potilaiden kannalta keskimäärin kustannusneutraali. Ehdotuksen mukaan vakuutettu maksaisi ylemmän erityiskorvausluokan ja vuotuisen omavastuuosuuden ylittymisen jälkeen lisäkorvattavien valmisteiden kustannuksista kolme euroa jokaisesta yhdellä kertaa ostetusta valmisteesta.

Lääkekohtaisen omavastuun kohdistaminen vuotuisen maksukaton ylittäviin lääkeostoihin kohdentaa tavoitellut säästöt niiden potilaiden maksettaviksi, joiden lääkemenot ovat suuria ja joiden elintasoon sairastaminen vaikuttaa merkittävästi. Pitkäaikaissairaalla omavastuun vuotuinen maksukatto saattaa täyttyä jo alkuvuodesta ja, jos käytettäviä lääkkeitä on useita, lisälasku saattaa nousta yli sataan euroon vuodessa. Hallituksen esityksessä on käytetty perusteluna maksukaton täyttymisen jälkeen lisääntyviä lääkeostoja ja apteekkiin palautettujen reseptilääkkeiden määrää. Maksukaton ylittymisen jälkeen lisääntyvä lääkkeiden osto ei välttämättä ole merkki tarpeettomasta lääkkeiden hankinnasta, sillä potilaalla on ehkä vasta siinä vaiheessa mahdollisuus hankkia hoidollisesti vähemmän merkittäviä lääkevalmisteita. Lisäkorvattujen lääkkeiden osuudesta apteekkeihin palautetuista lääkkeistä ei ole esitetty selvitystä.

Terveys on ihmisen elämän tärkeimpiä arvoja. Terveyspalveluiden saaminen ei saa olla riippuvaista ihmisen varallisuudesta, ja siksi sairauden aiheuttamat kustannukset tulee jakaa yhteisvastuullisesti koko väestön kesken. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, sairausvakuutuksen keskeinen tavoite on antaa potilaalle taloudellista turvaa sairauden sattuessa. Vuotuisen omavastuun täytyttyä kaikkien vakuutetun hankkimien lääkärin määräämien korvattavien valmisteiden tulee olla edelleen kokonaan maksuttomia. Maksukatto ohjaa jo kyllin vakuutettuja tekemään vain tarpeellisia lääkehankintoja. Myös ylempään erityiskorvaukseen kuuluviin lääkkeisiin esitettyä lääkekohtaista omavastuuosuutta on syytä rajoittaa sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka joutuvat käyttämään useita eri lääkevalmisteita.

Aloitteen kustannusvaikutukset ovat noin 6 miljoonaa euroa. Aloite liittyy kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 1 §, 2 §:n 1 ja 3 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti sekä 9 §:n 1 ja 4 momentti, 6 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 ja 5 §, 6 §:n otsikko ja 1 momentti, 8 ja 10 §, 11 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 luvun 1 §:n 1 momentti ja 19 luvun 5 §:n 1 momentti, sekä

lisätään lain 5 lukuun väliaikaisesti uusi 10 §, 6 lukuun uusi 2 a §, luvun 6 §:ään uusi 4 ja 5 momentti, 8 §:ään uusi 2 momentti sekä 11 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 luku

Lääkekorvaukset

1, 2 ja 4—7 §

(Kuten HE)

8 §

Vuotuinen omavastuuosuus ja oikeus lisäkorvaukseen

Jos saman kalenterivuoden aikana vakuutetulle tämän luvun mukaan korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista sekä perusvoiteista korvaamatta jääneiden kustannusten yhteismäärä ylittää 610 euroa (vuotuinen omavastuuosuus), vakuutetulla on oikeus ylittävältä määrältä lisäkorvaukseen. Lisäkorvaus lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista on 100 prosenttia (3 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden ylittävältä osalta) (poist).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 ja 10 §

(Kuten HE)

6 luku

Lääkkeiden hintalautakunta

1, 2, 2 a, 5, 6, 8 ja 10—14 §

(Kuten HE)

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

1 §

(Kuten HE)

19 luku

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset

5 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2005

  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Bjarne Kallis /kd