LAKIALOITE 101/2010 vp

LA 101/2010 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työttömien perusturva laahaa kaukana muun toimeentulon kehityksestä. Pitkäaikaistyöttömät muodostavatkin miltei puolet kaikista toimeentulotuen saajista. Pitkäaikaistyöttömyyden rajun kasvun myötä yhä useampi on vaarassa syrjäytyä sekä työmarkkinoilta että yhteiskunnasta, kun heikko tulotaso estää oman tulevaisuuden suunnittelun.

Negatiiviseen kierteeseen on puututtava paitsi tehokkailla työvoimapoliittisilla toimilla myös sosiaaliturvan parannuksilla. Korottamalla työttömyyspäivärahan tasoa ja tarkistamalla sen ohella asumistukia sekä pienituloisten verotusta saadaan nykyisin toimeentulotukea saavia kotitalouksia pois tuen piiristä. Näin myös siirretään kuntien sosiaalitoimen työpanosta hakemuskäsittelyistä kuntouttavaan ja ennalta ehkäisevään sosiaalityöhön. Työttömyyspäivärahojen tasokorotuksiin tulee liittää riittävä määrä uudelleen työllistymiseen tähtääviä aktiivitoimenpiteitä.

Työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan taso ilman lapsikorotuksia on noin 551 euroa kuukaudessa. Työttömien aseman parantamiseksi ehdotamme kahden euron suuruista korotusta/työttömyyspäivä. Tällöin tuki nousisi indeksikorotuksineen kuukausitasolla n. 594 euroon ja päivätasolla noin 27,6 euroon. Tasokorotus korottaisi myös työttömän peruspäivärahaa sekä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Muun muassa toimeentulotukimenojen väheneminen kompensoisi peruspäivärahojen korotuksen kustannuksia.

Lainmuutokseen liittyen olemme tehneet myös talousarvioaloitteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1188/2009, seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

1 §

Työttömyyspäivärahan määrä

Peruspäiväraha on 27,63 euroa päivältä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jacob Söderman /sd

​​​​