LAKIALOITE 102/2001 vp

LA 102/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 23 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Rikoslain (39/1889) 23 luvun 6 §:n mukaan lentoliikenteessä koneen ohjaajan, miehistön jäsenen tai muussa lentoturvallisuustehtävässä työskentelevän veren alkoholipitoisuus ei saa yltää 0,5 promilleen. Laissa ei tehdä eroa sille, onko henkilö henkilöliikenteen palveluksessa vai ei. Mielestäni henkilöliikenteessä työskentelevän vastuu on huomattavan suuri, on kysymys sitten reittiliikenteestä tai tilausliikenteestä. Samoin riippumatta siitä, onko kysymys satojen matkustajien jumbojetistä vai muutaman henkilön liikematkasta. Tämän vuoksi mainittu promilleraja tulisi laskea tällaisissa tehtävissä olevien osalta 0,2 promilleen, sillä henkilön ominaisuuksista riippuen 0,5 promillen humalassa oleva ei pysty turvallisesti hoitamaan vaativia ja vastuullisia tehtäviä.

Lentoliikennettä vastaava raja-arvo on käytössä myös junaliikenteessä. Myös junaliikenteessä raja-arvoksi tulisi ottaa mainittu 0,2 promillea, koska kysymys on matkustavan yleisön turvallisuudesta samalla tavoin kuin lentoliikenteessä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 23 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 23 luvun 6 ja 7 §, sellaisina kuin ovat laissa 545/1999, seuraavasti:

23 luku

Liikennerikoksista

6 §

Ilmaliikennejuopumus

Joka ohjaa ilma-alusta tai toimii sen miehistön jäsenenä tai muussa lentoturvallisuustehtävässä

1) nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,25 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa tai että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut,

2) henkilöliikenteen palveluksessa reitti- tai tilauslennoilla nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on tehtävän aikana tai sen jälkeen vähintään 0,2 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,125 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa tai että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut, tai

3) käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia tai tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut,

on tuomittava ilmaliikennejuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

7 §

Junaliikennejuopumus

Joka kuljettaa junaa tai toimii muussa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä

1) nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus tehtävän aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,2 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,125 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa tai että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut, tai

2) käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia tai tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut,

on tuomittava junaliikennejuopumuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk