LAKIALOITE 102/2004 vp

LA 102/2004 vp - Ben Zyskowicz /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään kotitalousvähennyksen kehittämistä siten, että vähennyksen omavastuuta alennetaan 100 eurosta 50 euroon ja vähennyksen enimmäismäärää korotetaan 1 150 eurosta 2 300 euroon. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005.

PERUSTELUT

Kokoomus on pyrkinyt kaikin käytettävissä olevin keinoin kiinnittämään hallituksen huomion edelleen heikkona jatkuvaan työllisyyskehitykseen. Työllisten määrä oli vuoden 2004 tammi—elokuussa keskimäärin 12 000 pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2003. Työllisyyden lisäämiseksi on tehtävä kaikki voitava. On otettava käyttöön täysin uusia keinoja ja kehitettävä jo olemassa olevia hyviä ratkaisuja.

Kotitalousvähennys on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi luoda uusia palvelualan työpaikkoja. Vähennyksen laajennuttua koko maahan ja sen käyttömahdollisuuksien tultua tutuiksi kansalaisille ovat edellytykset sen käytön kasvavalle kysynnälle hyvät.

Vuonna 2000 kotitalousvähennystä hyödynsi 31 529 henkilöä, vuotta myöhemmin määrä oli noussut 72 420 henkilöön ja vuonna 2002 se oli jo melkein 90 000 henkilöä. Vuonna 2002 kotitalousvähennyksiä myönnettiin noin 42,5 miljoonaa euroa, joten keskimääräinen kotitalousvähennyksen arvo käyttäjää kohden oli tuolloin noin 475 euroa. Vuodelta 2003 saatujen ennakkotietojen mukaan kotitalousvähennyksen suosio on jatkanut kasvuaan myös viime vuonna.

Kotitalousvähennyksestä saadut kokemukset ovat kiistatta olleet hyviä. Vähennyksellä tuetaan suoraan palvelujen ostamista eli alennetaan kyseisten palvelujen hintaa kuluttajalle. Näin on kyetty lisäämään palvelujen kysyntää ja tätä kautta palvelualojen työpaikkoja. Tällä tavalla on saatu aikaan myös ns. vähemmän erityisosaamista vaativia työpaikkoja, joiden puute on ollut 1990-luvun laman jälkeen leimallinen piirre suomalaisilla työmarkkinoilla. Samalla on saatu tuotua jo olemassa ollutta työtä pois ns. harmaan talouden piiristä.

Kotitalousvähennyksellä edistetään perheiden mahdollisuuksia käyttää ulkopuolista työvoimaa arjen työpaineiden helpottamiseen ja vaikutetaan myönteisesti myös työssä jaksamiseen. Määrällisesti suurin kotipalvelujen ostajaryhmä ovatkin olleet perheet, joilla on pieniä lapsia. Kysytyin kotitalouspalvelu on ollut siivous. Hallitus esittää vuoden 2005 talousarvioon liittyen (HE 146/2004 vp) kotitalousvähennyksen käyttöalan laajentamista verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien ja isovanhempien asunnoissa tehtävään kotityöhön. Samalla esitetään, että verovelvollinen voisi vähentää 30 % maksamistaan palkoista aikaisemman 10 %:n sijaan. Kokoomus kannattaa näitä esityksiä, mutta pitää niitä kuitenkin riittämättöminä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää, että tuloverolakia muutettaisiin siten, että kotitalousvähennyksen omavastuu laskettaisiin 100 eurosta 50 euroon ja vähennyksen enimmäismäärä nostettaisiin 1 150 eurosta 2 300 euroon. Vähennyksen omavastuuosuuden alentaminen antaisi mahdollisuuden hyödyntää vähennystä myös pienemmissä kotipalvelujen ostoissa. Vähennyksen enimmäismäärän nostaminen puolestaan lisäisi kotitalouksien ostovoimaa palveluja ostettaessa ja mahdollistaisi kotitalouksille palvelujen ostamisen sekä omaan että vanhempien tai isovanhempien kotiin vähennyksen käyttöalan laajentuessa. Tällä tavalla luotaisiin mahdollisuudet jatkuvakestoiseen palvelujen hankintaan ja lisättäisiin edelleen palvelujen kysynnän kasvua sekä tätä kautta alan yritysten ja työpaikkojen määrää.

Vuoden 2002 verotuksen tietojen perusteella arvioituna vähennyksen omavastuun pudottaminen vähentäisi tulo- ja varallisuusverotuksen tuottoa noin 5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti olemme arvioineet, että vähennyksen enimmäismäärän nostaminen vähentäisi alkuvaiheessa (vuonna 2005) tulo- ja varallisuusverotuksen tuottoa noin 20 miljoonalla eurolla. Yhteensä esittämämme muutokset vähentäisivät valtion tuloja noin 25 miljoonalla eurolla. Lisäksi on huomioitava, että kotitalousvähennyksen kehittämisellä on työllisyyttä lisääviä vaikutuksia, jotka puolestaan lisäävät tulo- ja varallisuusverotuksen tuottoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1162/2002, seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 2 300 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 50 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2004

 • Ben Zyskowicz /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Lasse Virén /kok