LAKIALOITE 102/2010 vp

LA 102/2010 vp - Eero Heinäluoma /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2011 ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Eläkkeellä olevien ihmisten arkea on helpotettava paitsi toimivilla palveluilla myös riittävillä tulonsiirroilla. Esitämme nyt pientä kansan- ja työeläkettä saavien toimeentulon parantamiseksi korotuksia eläkkeensaajien asumistukeen. Kustannukset ihmisten arkisissa menoissa nousevat ensi vuonna jälleen. Asumiskulujen nousu lisää turvattomuuden tunnetta omasta toimeentulosta ja oman kodin säilymisestä. Eläkkeellä olevia on tuettava kasvavien kustannusten paineissa korottamalla eläkkeensaajien asumistukea.

Esitämme asumistuen määrän korottamista 85 prosentista 95 prosenttiin asumistukilain mukaisista huomioon otettavista vuotuisista asumismenoista, joista on vähennetty lain 11 §:n mukainen omavastuuosuus. Esitämme myös, että eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääriä korotetaan 10 prosenttia. Tämä tehtäisiin vuosittaisen tarkistuksen lisäksi.

Eläkkeensaajien asumistukilain 10 §:n mukaan asetuksella säädetään asumistukea laskettaessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä ja asumismenojen enimmäismäärät vahvistetaan asunnon sijaintipaikkakunnan perustella valtioneuvoston asetuksella (1053/2009). Asetuksen rajamäärät ovat jääneet selkeästi jälkeen vuokrien korotuksista. Kohtuullisen turvan varmistamiseksi on asumiskustannusten hyväksyttäviä rajamääriä korotettava edellä ehdottamamme mukaisesti. Niistä on myös säädettävä lain tasolla.

Näillä eläkkeensaajien asumistuen parannuksilla asumistuki nousisi parhaimmillaan noin 85 eurolla kuukaudessa.

Lisäksi hallitus jätti sinänsä myönteiseen eläkeuudistukseen, takuueläkkeeseen, epäkohtia, jotka on korjattava. Takuueläke vähentää jopa n. 45 000 yksinäisen henkilön ja 7 600:n avio- tai avoliitossa olevan eläkkeensaajan asumistukea, eivätkä monet erittäin pienituloiset eläkeläiset siten saa takuueläkettä kokonaisuudessaan. Asia olisi voitu korjata arviolta noin 8 miljoonalla eurolla. Kokonaan vaille takuueläkettä jää satojatuhansia pienellä työeläkkeellä eläviä ihmisiä, joiden asemaa on niin ikään helpotettava. Edellä ehdottamamme eläkkeensaajien asumistuen parannukset sekä toisaalta esittämämme kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus auttaisivat pientä työeläkettä saavia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Eläkkeensaajien asumistuessa vuonna 2011 hyväksyttävä asumiskustannusten enimmäismäärä on seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä rahamäärä vuodessa:

Asunnon sijaintikunta euroa vuodessa
I kuntaryhmä
Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa 7 301
II kuntaryhmä
Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti 6 713
III kuntaryhmä
Muut kunnat 5 889

Yhteismajoituksessa asumisesta aiheutuvina keskimääräisinä asumismenoina otetaan huomioon 35 prosenttia 1 momentissa tarkoitetuista I kuntaryhmän mukaisista enimmäisasumismenoista, jollei henkilö esitä selvitystä todellisista asumismenoista.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

2.

Laki

eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 11 §:n 3 momentti ja 15 § seuraavasti:

11 §

Asumismenojen omavastuuosuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä vuositulon osasta, joka ylittää 7 126 euroa. Avio- tai avoliitossa olevan henkilön lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä puolisoiden yhteenlasketun vuositulon osasta, joka:

1) ylittää 13 270 euroa, jos toisella puolisolla ei ole oikeutta eläkkeensaajan asumistukeen; tai

2) ylittää 14 252 euroa, jos molemmilla puolisoilla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen tai toinen puolisoista saa alle 65-vuotiaalle maksettavaa kansaneläkelain mukaista vanhuuseläkettä varhennettuna.

15 §

Asumistuen määrä

Asumistuen määrä on 95 prosenttia 5, 9 ja 10 §:n mukaisista huomioon otettavista vuotuisista asumismenoista, joista on vähennetty 11 §:n mukainen omavastuuosuus.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Valto Koski /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jacob Söderman /sd

​​​​