LAKIALOITE 102/2014 vp

LA 102/2014 vp - Paavo Arhinmäki /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 4 f ja 16 c §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PERUSTELUT

Lakialoitteessa ehdotetaan asumisoikeusasunnoissa asuvien ihmisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista. Asumisoikeusasukkaiden suojaa ja vaikutusmahdollisuuksia on parannettava antamalla asukkaille äänioikeus talot omistavien yhtiöiden yhtiökokouksissa ja hallituksissa edustajiensa välityksellä.

Asumisoikeusmaksu on talojen omistajayhtiöön tehty pääomasijoitus, ja pääomasijoittajalle kuuluu sananvalta sijoituksen saaneen yhtiön asioissa. Valtiovallan edun mukaista on tukea asunnon omistamisesta riippumatonta asumista, mutta se ei saa tapahtua asukkaiden oikeussuojaa polkemalla.

Asumisoikeusyhtiöiden asukkaiden tulee olla päättämässä kaikilla päätöksentekotasoilla. Päättäminen alkaa asukaskokouksesta. Tällä hetkellä asumisoikeusasuntojen asukaskokouksista on säännökset laissa yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990). Asukkaat tuntevat oman talonsa parhaiten ja voivat päättää taloa ja pihaa koskevista asioista, kuten siivouksesta, huollon tehtävistä, hankinnoista ja korjaustarpeista. Eräissä hyvin toimivissa asumisoikeusyhtiöissä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on jo toteutettu näiden asukkaille tärkeiden asioiden osalta (esim. HASO Oy), mutta laista nämä säännökset osin puuttuvat.

Nykyisestä laista poiketen aloitteessa ehdotetaan, että asukaskokous valitsisi yhtiön eri kohteiden osalta talotoimikunnat ja puheenjohtajan tai yhteyshenkilön, jotka edustavat taloa tai talokokonaisuutta asumisoikeusyhtiön puheenjohtajien kokouksessa.

Aloitteen mukaan puheenjohtajistoon valitut asukasedustajat puolestaan valitsisivat asukasjäsenet asumisoikeusyhtiön hallitukseen ja asumisoikeusyhtiön hallituksessa asukkaiden edustajilla olisi äänten enemmistö päätettäessä asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kiinteistön, rakennusten ja asuntojen ylläpidosta sekä hoidosta (asiakohtaisesti rajattu äänten enemmistö).

Aloitteen mukaan talotoimikunnilla asukkaiden lisäksi olisi esitysoikeus asumisoikeusyhtiön hallitukselle sen päättäessä yhtiön hankinnoista, korjaus- ja pihasuunnitelmista, energiatehokkuusvaatimusten toteuttamisesta sekä isännöinnin kilpailuttamisesta. Hallituksella olisi lain säännöksen perusteella velvollisuus käsitellä tehdyt asukkaiden ja talotoimikuntien ehdotukset.

Aloitteessa ehdotetaan nimenomaista säännöstä siitä, että asumisoikeusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva isännöintiä ja huoltoa harjoittava yritys on esteellinen valittaessa suorahankinnalla isännöintiä ja huoltoa suorittavaa yhtiötä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

asumisoikeusasunnoista annetun lain 4 f ja 16 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 4 f §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 127/2003 ja 22/2007, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi ja 16 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1256/2010, uusi 3 momentti, seuraavasti:

4 f §

Asumisoikeuteen perustuvat osallistumisoikeudet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asumisoikeusyhtiön asukaskokous valitsee yhtiön eri kohteiden osalta talotoimikunnat ja puheenjohtajan tai yhteyshenkilön, jotka edustavat taloa tai talokokonaisuutta asumisoikeusyhtiön puheenjohtajien kokouksessa. Puheenjohtajistoon valitut asukasedustajat valitsevat asukasjäsenet asumisoikeusyhtiön hallitukseen, ja asumisoikeusyhtiön hallituksessa asukkaiden edustajilla on äänten enemmistö päätettäessä asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista kiinteistön, rakennusten ja asuntojen ylläpidosta sekä hoidosta.

Talotoimikunnilla olisi asukkaiden lisäksi esitysoikeus asumisoikeusyhtiön hallitukselle sen päättäessä yhtiöin hankinnoista, korjaus- ja pihasuunnitelmista, energiatehokkuusvaatimusten toteuttamisesta sekä isännöinnin kilpailuttamisesta. Hallituksella on velvollisuus käsitellä tehdyt asukkaiden ja talotoimikuntien ehdotukset.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 c §

Kilpailuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asumisoikeusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva isännöintiä ja huoltoa harjoittava yritys on esteellinen valittaessa suorahankinnalla isännöintiä ja huoltoa suorittavaa yhtiötä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Silvia Modig /vas
 • Eila Tiainen /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jari Myllykoski /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Katja Hänninen /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Anna Kontula /vas
 • Martti Korhonen /vas

​​​​