LAKIALOITE 103/2001 vp

LA 103/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki esitutkintalain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:ssä säädetään todistajaa koskevasta esteellisyydestä. OK 17:20 §:n säännökset ovat jossain määrin jääneet jälkeen yhteiskunnan kehityksestä, sillä ne eivät tunne esteellisyysperusteena muun muassa avioliitonomaisessa suhteessa elämistä eli ns. avoliittoa. Nyt kun laki rekisteröidystä parisuhteesta tulee voimaan, tuo se myös muutostarpeita kyseiseen lainkohtaan. Tässä tarkoituksessa olen tehnyt lakialoitteen (LA 110/2001 vp) kyseisen lainkohdan muuttamisesta.

Esitutkintalain (449/1987) 16 §:ssä säädetään tutkinnanjohtajan ja tutkijan esteellisyydestä. Yksi niistä on lähisukulaisuus tai siihen verrattava suhde, joka sisällöltään vastaa OK 17:20 §:n esteellisyyssäännöksiä. Näin ollen on syytä muuttaa tuota esitutkintalain 16 §:ää siten, että lähisukulaisuutta koskeva kohta korvataan viittauksella oikeudenkäymiskaaren esitykseni mukaisesti muutettuun 17 luvun 20 §:ään.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

esitutkintalain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun esitutkintalain (449/1987) 16 §:n 2 momentti seuraavasti:

16 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lähisukulaisella tai siihen verrattavissa olevalla suhteella tarkoitetaan 1 momentissa henkilöitä, jotka ovat tutkinnanjohtajaan tai tutkijaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:ssä tarkoitetussa suhteessa. Lähisukulaisena pidetään myös vastaavaa puolisukulaista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk