LAKIALOITE 103/2006 vp

LA 103/2006 vp - Iivo Polvi /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnalle

Aloite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle vuoden 2007 tuloveroasteikkolaiksi (HE 143/2006 vp).

Aikaisempina vuosina on jo ylimmän tuloluokan marginaaliveroprosenttia alennettu merkittävästi ja näin on tehty tilaa mm. vakuutetun eläkevakuutusmaksulle. Nykyinen hallitus on kuitenkin jatkanut tätä alentamista edelleen niin, että jos linja vielä tämän jälkeen jatkuu, ylimmän tuloluokan marginaaliveroprosentti alkaa lähestyä pääomatulon prosenttia.

Emme pidä tätä kehitystä suotavana ja esitämme siksi, ettei ylintä marginaaliveroprosenttia alennettaisi. Esitämme myös toiseksi ylimmän marginaaliveroprosentin pysyttämistä ennallaan ja ylimmän tuloluokan alarajan säilyttämistä ennallaan. Näin palkkatulon verotuksessa ei kevennys suurissa tuloissa lähenisi tuhatta euroa ja ylikin.

Valtion tuloveroasteikko kuvaa nykyään entistä heikommin todellista verotusta mm. siksi, että sekä valtionverotuksen että kunnallisverotuksen ansiotulovähennysten vaikutus on tullut yhä keskeisemmäksi. Hallituksen esityksen perusteluissa onkin näytetty, miten palkkatulon veroaste muuttuisi tästä vuodesta ensi vuoteen välillä 5 000—120 000 euroa.

Esityksen perusteluissa mainitaan myös lyhyesti, että "valtion tuloveroasteikkoon tehtävät muutokset keventävät myös eläke- ja etuustulojen verotusta". Vastaavaa tarkastelua ei kuitenkaan ole tehty, sillä se paljastaisi, että tilanne pienten etuustulojen kohdalla on erilainen, sillä niiden saajat eivät hyödy valtionverotuksen keventämisestä eikä niitä koske sen enempää kunnallisverotuksen kuin valtionverotuksenkaan ansiotulovähennys. Hallituksen esitykselle HE 144/2006 vp laatimassamme rinnakkaisesityksessä olemmekin ehdottaneet uutta sosiaalitulovähennystä paremman oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.

Myös elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus kohdentuisi oikeudenmukaisemmin kuin likimain tasaprosenttinen tuloveron kevennys, joka ei edes koske pieniä etuustuloja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
12 400—20 400 8 9
20 400—33 400 728 19,5
33 400—58 200 3 263 25
58 200— 9 463 32,5
2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2006

 • Iivo Polvi /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Mikko Immonen /vas

​​​​