LAKIALOITE 103/2009 vp

LA 103/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työttömien perusturva laahaa kaukana muun toimeentulon kehityksestä. Pitkäaikaistyöttömät muodostavatkin miltei puolet kaikista toimeentulotuen saajista. Tilanne on hälyttävä. Työttömyyden rajun kasvun myötä yhä useampi suomalainen on vaarassa syrjäytyä sekä työmarkkinoilta että yhteiskunnasta, kun heikko tulotaso estää oman tulevaisuuden suunnittelun. Huono-osaisuuden kasvu tulee pysäyttää kohentamalla pienituloisimpien toimeentuloa.

Korottamalla työttömyyspäivärahan tasoa ja tarkistamalla sen ohella asumistukea sekä pienituloisten verotusta saadaan nykyisin toimeentulotukea saavia kotitalouksia pois tuen piiristä. Näin myös siirretään kuntien sosiaalitoimen työpanosta hakemuskäsittelyistä kuntouttavaan ja ennalta ehkäisevään sosiaalityöhön.

Työmarkkinatuen ja työttömän peruspäivärahan taso ilman lapsikorotuksia on keskimäärin 551 euroa kuukaudessa. Työttömien aseman parantamiseksi ehdotamme kahden euron suuruista korotusta työttömyyspäivärahaan. Tällöin tuki nousisi indeksikorotuksineen kuukausitasolla noin 594 euroon ja päivätasolla noin 27,6 euroon. Muun muassa toimeentulotukimenojen väheneminen kompensoisi työttömän peruspäivärahojen korotuksen kustannuksia.

Työttömyyspäivärahan tasokorotuksiin tulee liittää riittävä määrä aktiivitoimenpiteitä, joilla pitkäaikaistyöttömiä voidaan auttaa työllistymään uudelleen.

Lainmuutokseen liittyen olemme tehneet myös talousarvioaloitteen (TAA 95/2009 vp). Työttömyyspäivärahojen korottaminen aiheuttaisi arviolta noin 120 miljoonan euron lisäkustannukset.

Tämä aloite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 179/2009 vp. Tuossa esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n 1 momenttiin sitä selkeyttäviä teknisiä muutoksia, jotka on otettu huomioon lakialoitteen sisällössä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 459/2005, seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

1 §

Työttömyyspäivärahan määrä

Peruspäiväraha on 27,63 euroa päivältä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

_______________

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Valto Koski /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Päivi Lipponen /sd