LAKIALOITE 103/2010 vp

LA 103/2010 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kaikki sotainvalidit ovat jo ikääntyneitä, ja heidän vaivansa saattavat olla hyvinkin moninaisia. Tämä vaikeuttaa heidän kotona asumistaan myös lievävammaisten sotainvalidien kohdalla. Noin 80 % sotainvalideista asuu edelleen kotona. Valtaosa heistä toivoo voivansa jatkaa kotona asumista tarvittavien tuki- ja avopalveluiden turvin. Myös yhteiskunnan etu on tukea tätä sotainvalidien toivetta.

Sotilasvammalaissa on koti- ja avopalvelujen korvattavuuden rajaksi määritelty sotavammaan perustuva vähintään 20 prosentin haitta-aste. Haitta-asterajat eivät ole enää perusteltuja, ja ne tulisi poistaa. Tämä on toteutettavissa vaiheittain nopealla aikataululla sotainvalidien poistuman tuomilla säästöillä. Ensi vaiheessa haitta-astetta on laskettava 15 prosenttiin.

Myös pitkäaikaisen laitoshuollon korvattavuuden edellytyksiä on laajennettava kiireesti. Nykyinen 25 prosentin haitta-asteraja jättää lähes puolet maamme sotainvalideista valtion korvaaman laitoshoidon ulkopuolelle. Samanaikaisesti on erityisesti sotavammaisia varten rakennetuista sairaskodeista ja kuntoutussairaaloista vapautumassa luonnollisen poistuman kautta paikkoja vaikeavammaisilta. Tämä vapautuva kapasiteetti tulisi käyttää laitoshoitoa tarvitsevien lievävammaisten sotainvalidien hyväksi antamalla myös heille oikeus valtion korvaamaan pitkäaikaishoitoon. Haitta-asterajan vaiheittaisella poistolla voidaan varmistaa, että siihen oikeutetut myös käytännössä saavat hoitopaikan sotainvalidien sairaskodissa tai kuntoutussairaalassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 momentti laissa 578/2007 ja 5 momentti laissa 1399/2007, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista ja 4 kohdan mukaisista asumispalveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972 ) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- tai tukiasunnoista perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Samoin edellytyksin voidaan vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on 20 prosenttia, korvata laitoksessa annettua huoltoa enintään kymmenen viikkoa tai osa-aikaista huoltoa enintään 70 päivää vuodessa, ei kuitenkaan kunnan tai kuntayhtymän järjestämää sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitettua laitoshuoltoa, sairaansijalla annettavaa ympärivuorokautista hoitoa, josta voitaisiin periä maksu potilaan maksukyvyn mukaan, eikä sairaansijalla annettavaa lyhytaikaista hoitoa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on lääkinnällisen kuntoutuksen antaminen. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​