LAKIALOITE 104/2001 vp

LA 104/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain (135/1976) 1 §:n mukaan enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi. Pykälän toisessa momentissa mainitaan perusteena muun muassa se, ettei yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäminen vaadi rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Peruste on tavanomainen lainopillinen liirumlaarum, jonka sisällöstä tai tarkoituksesta on vaikea ottaa selkoa.

Teko, josta tuomitaan kahden vuoden rangaistus, on yleensä varsin törkeä. Kun rangaistus tuomitaan ehdollisena, sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä. Tämän vuoksi tulee lainsäädännöllä estää tämäntyyppisten tuomioiden käyttäminen, ja se tapahtuu parhaiten sallimalla ehdollisen tuomion mahdollisuus käytettäväksi vain silloin, kun rangaistus on enintään yksi vuosi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ehdollisesta rangaistuksesta 13 päivänä helmikuuta 1976 annetun lain (135/1976) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Yhdestä tai useammasta rikoksesta tuomittu enintään yhden vuoden vankeusrangaistus tai sakko voidaan määrätä ehdolliseksi (ehdollinen rangaistus) siten kuin tässä laissa määrätään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk