LAKIALOITE 104/2007 vp

LA 104/2007 vp - Jouko Laxell /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tuloverolain mukaan verovelvollinen on oikeutettu kotitalousvähennykseen asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä. Verottajan joidenkin tulkintojen mukaan kotitalousvähennys kodintekniikkalaitteiden asennuksesta voidaan tehdä, kun se tapahtuu kunnossapito- tai perusparannustyön yhteydessä. Sen sijaan kotitalousvähennystä ei voi tehdä, kun kuluttaja hankkii uuden laitteen ja ostaa sen asennuspalvelun joko myymälästä tai myymälän yhteistyökumppanina toimivalta huoltoliikkeeltä. Tällaista käytäntöä voi pitää syystä ristiriitaisena ja epätasa-arvoisena sekä kuluttajien että kodintekniikka-alan yrittäjien kannalta.

Myöskään kunnossapito- ja perusparannustyön vähennysosuuden rajoittamiseen ei ole perusteita. Tämän takia se on syytä poistaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti laissa 1128/2005 ja 2 momentti laissa 995/2000, seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö, asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö sekä kodintekniikkalaitteiden korjaus-, asennus- ja opastustyö. Vähennys on enintään 2 300 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

Tavanomaisena hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä sellaisia terveyden- ja sairaudenhoitopalveluja, joiden myynti säädetään arvonlisäverolain (1501/1993) 34—36 §:ssä verovapaaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2007

  • Jouko Laxell /kok

​​​​