LAKIALOITE 105/2001 vp

LA 105/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889) 13 §:n mukaan määräajaksi vankeusrangaistukseen tuomittu voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmannesta. Erityisistä syistä vapauttaminen voi kuitenkin tapahtua, kun rangaistuksesta on kärsitty puolet.

Yhteiskunnassa on usein tuotu keskusteluun mahdollisuus siirtyä ns. reaalirangaistusjärjestelmään, jossa rangaistus istutaan ns. päivästä päivään. Tähän järjestelmään meneminen kuitenkin vaatisi ilmeisesti koko järjestelmän uusimista myös rangaistusasteikkojen osalta. Vangin vapauttaminen siinä vaiheessa, kun hän on kärsinyt puolet rangaistuksesta, ei ole perusteltua, ei ainakaan epämääräisten erityisten syiden perusteella. Vakiintuneen käytännön mukaan noita erityisiä syitä kun löytyy nykyisin kaikista ja rangaistuksen puolittamisesta on tullut vakiintunut käytäntö kaikkien osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun lain (39/1889) 2 luvun 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 580/2001, seuraavasti:

13 §

Määräajaksi vankeusrangaistukseen tuomittu voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan, tuomioistuimen rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla tekemä vähennys mukaan luettuna, kaksi kolmasosaa rangaistuksesta, kuitenkin vähintään 14 päivää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk