LAKIALOITE 106/2001 vp

LA 106/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Ahvenanmaan itsehallintolaki (1144/1991) on rasistinen laki. Se syrjii kantasuomalaisten oikeuksia ja antaa Ahvenanmaan maakunnalle etuja ja oikeuksia, jotka ovat käsittämättömiä. Ahvenanmaalle muuttanut kantasuomalainen on muukalainen omalla maallaan kotiseutuoikeuteen liittyvien säännösten ansiosta. Osallistuminen vaaleihin ja vaalikelpoisuuden saavuttaminen ovat monen mutkan takana, koska nämä asiat on sidottu kotiseutuoikeuteen. Samoin on asia, kun kysymys on kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja mahdollisuudesta harjoittaa elinkeinoa. Eteläisen Afrikan siirtolaisheimotkaan eivät ole niin sorretussa asemassa näiden asioiden suhteen kuin kantasuomalainen omalla maallaan Ahvenanmaalla. Suomen kieli on Ahvenanmaalla kirosana.

Siitä huolimatta, että kantasuomalaisella ei ole oikeutta muuta kuin rahoittaa tätä itsehallintoaluetta, Ahvenanmaan nuoret miehet eivät ole velvollisia suorittamaan asevelvollisuuttaan kantasuomalaisen nuorukaisen tavoin, vaan he saavat oleskella luotsi- ja majakkalaitoksissa. Tähän ei ole oikeutta sellaisella, joka 12 vuotta täytettyään on muuttanut Ahvenanmaalle. Tällä yritetään estää edun joutumista kantasuomalaisen nuorukaisen käsiin. Jos kuitenkin vihulainen hyökkää Ahvenanmaalle, kantasuomalainen on visusti velvollinen puolustamaan saarialuetta.

Kaikki nämä lyhyesti luetellut epäoikeudenmukaisuudet sisältyvät Ahvenanmaan itsehallintolain 2 lukuun. Vielä paljon enemmän on muualla, mutta on syytä aloittaa korjaukset tästä luvusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakehdotuksen:

Laki

Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla ja Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella,

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 9 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 6 §:n 2 kohta sekä 7, 8, 11 ja 12 § seuraavasti:

6 §

Kotiseutuoikeus lain nojalla

Ahvenanmaan kotiseutuoikeus on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) jokaisella Suomen kansalaisella, joka asuu maakunnassa, jos hänen isällään tai äidillään on tai on ollut kotiseutuoikeus.

7 §

Kotiseutuoikeus hakemuksen perusteella

Maakuntahallitus myöntää kotiseutuoikeuden.

Kotiseutuoikeus on hakemuksesta myönnettävä Suomen kansalaiselle:

1) joka on muuttanut maakuntaan; ja

2) jolla on ollut asunto ja koti maakunnassa vähintään puolen vuoden ajan.

8 §

Kotiseutuoikeuden menettäminen

Ahvenanmaan kotiseutuoikeus on pysyvä niin kauan kuin henkilö on Suomen kansalainen myöhemmästä asuinpaikasta riippumatta.

11 §

Elikeino-oikeus

Elinkeinon harjoittamiseen on oikeus jokaisella, jolla on kotiseutuoikeus ja oikeus elinkeinon harjoittamiseen valtakunnan lakien mukaan.

12 §

Asevelvollisuuden suorittaminen

Asevelvollisuuden suorittaminen tapahtuu valtakunnan lakien mukaisesti puolustusvoimien varuskunnissa tai siviilipalveluksena.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk

​​​​