LAKIALOITE 106/2007 vp

LA 106/2007 vp - Minna Sirnö /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki Suomen perustuslain 5 ja 54 §:n sekä kansalaisuuslain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tavoitteena on muuttaa sekä kansalaisuutta määrittävän perustuslain 5 §:ää ja kansalaisuuslain 9 §:ää että perustuslain 54 §:ää presidentin valintaan liittyvien edellytysten osalta siten, että kansalaisuus määräytyisi jo syntymäpaikan mukaan ja että myös muilla kuin syntyperäisillä Suomen kansalaisilla olisi mahdollisuus tasavaltamme presidenttiyteen.

PERUSTELUT

Suomi on nopeasti monikulttuuristunut, ja sitä myöten on tärkeätä, että keskeinen lainsäädäntömme noudattaa yhdenvertaisuuden periaatteita määritellessään täysivaltaista Suomen kansalaisuutta.

Perustuslain 5 §:ssä sanotaan, että Suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kyseessä on varsin väljä ohje lainsäätäjälle: a) syntymä ja b) vanhempien kansalaisuus ovat seikkoja, jotka lainsäätäjä ottaa huomioon lakia säätäessään.

Kansalaisuuslain 9 §:ssä puolestaan rajataan syntymän perusteella saatava Suomen kansalaisuus koskemaan vain tilanteita, joissa äiti on Suomen kansalainen, isä on Suomen kansalainen ja isyys vahvistettu sekä niitä harvoja tilanteita, joissa lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään vieraan valtion kansalaisuutta eikä hänellä syntymänsä perusteella ole edes toissijaisesti oikeutta saada minkään vieraan valtion kansalaisuutta.

Tällä hetkellä maahanmuuttajaperheisiin syntyy lapsia, jotka lain silmissä eivät ole Suomen kansalaisia, vaikka käytännössä he elävät ja kasvavat osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tilanne ei mielestämme ole yhdenvertaisuuslain mukainen, ja siksi esitämme, että jo syntymä Suomessa oikeuttaa Suomen kansalaisuuteen.

Perustuslain 54 § puolestaan rajaa yhdenvertaisuuslain vastaisesti osan Suomen kansalaisista ulos määrittämällä, että tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla vain syntyperäisistä Suomen kansalaisista.

Tällä hetkellä useissa maailman maissa, myös Euroopan sisällä, demokraattisesti valittu presidentti ei ole syntyperäinen maansa kansalainen. Mielestämme monikulttuuristuvan Suomen on myös taattava täysivaltaiset mahdollisuudet kaikille kansalaisilleen kaikkiin luottamustehtäviin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

Suomen perustuslain 5 ja 54 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan Suomen perustuslain 5 §:n 1 momentti ja 54 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 §

Suomen kansalaisuus

Suomen kansalaisuus saadaan syntymän tai vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyksin myös ilmoituksen tai hakemuksen perusteella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54 §

Tasavallan presidentin valinta

Tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

_______________

2.

Laki

kansalaisuuslain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003annetun kansalaisuuslain (359/2003) 9 §:n 1 momentin 4 kohta seuraavasti:

9 §

Lapsi

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) lapsi syntyy Suomessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2007

 • Minna Sirnö /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Claes Andersson /vas

​​​​