LAKIALOITE 106/2008 vp

LA 106/2008 vp - Markku Pakkanen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki ampuma-aselain 45 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Ampuma-aselain uudistaminen on yleisesti todettu välttämättömäksi ja kiireelliseksi asiaksi. Lainsäädäntöprosessi vie kuitenkin runsaasti aikaa uudistettaessa koko lakia, ja siksi on perusteltua tehdä tarkistuksia nykyiseen lakiin nopealla aikataululla jo ennen kokonaisuudistusta.

Merkittävin nykyisen ampuma-aselain epäkohdista on lain keskittyminen enemmän haettavaan aseeseen kuin asetta hankkivan henkilön ominaisuuksiin ja soveltuvuuteen aseiden hallussapitoon. Hakijan soveltuvuuden arvioinnista ja todellisesta järkevästä käyttötarkoituksesta aseelle tulisi muodostua lupaharkinnan keskeisin asia. Myös sen selvittäminen, että hakijalla on olemassa hakemuksessa ilmoittamansa perusteet aseen käytölle, tulisi kuulua osana lupaprosessiin.

Näiden seikkojen huomioimiseksi on perusteltua muuttaa ampuma-aselain 45 §, jossa määritellään aseen hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset. Uutena elementtinä lakiin esitetään otettavaksi asekortti, joka olisi periaatteiltaan metsästyskortin kaltainen osoitus ampuma-aseiden käsittelyä ja ampuma-aseita koskevien säännösten ja määräysten tuntemuksesta. Kortin saamisen edellytyksenä olevan koulutuksen ja asetutkinnon järjestämisen ampuma-aselupaviranomainen voi antaa esimerkiksi valtakunnallisiin keskusjärjestöihin kuuluvien ampuma- tai metsästysseurojen tehtäväksi. Tarkemmin koulutuksen sisällöstä ja tutkinnosta määräykset antaisi sisäasiainministeriö.

Hakijalta edellytettäisiin myös lääkärintodistus terveydentilasta ja mahdollisista terveydellisistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta luvan myöntämisen edellytyksiin. Lääkärin todistuksesta tulisi ilmetä, onko hakijaa hoidettu sellaisten psyykkisten oireiden vuoksi, joilla voidaan olettaa olevan olennaista vaikutusta hakijan kelpoisuuteen käsitellä ampuma-aseita omaa tai yleistä turvallisuutta vaarantamatta.

Myös uutena edellytyksenä hankintaluvalle asetettaisiin vaatimus metsästys- tai ampumaurheiluseuran lausunnosta, josta selviäisi muun muassa hakijan harrastuneisuus, harrastuksen kesto ja mahdolliset havainnot hakijan käytöksestä, joilla voi olla merkitystä lupaharkinnan kannalta. Yhdistymisvapauden vuoksi ei voida edellyttää kaikilta hakijoilta jonkin yhdistyksen jäsenyyttä, joten myös kahden luotettavan, mutta esitettyyn harrastustoimintaan olennaisesti liittyvän henkilön lausunto olisi mahdollinen vaihtoehto yhdistyksen antamalle lausunnolle. Kuitenkin on syytä rajata lausunnon antamiseen kelvollisien henkilöiden ulkopuolelle hankittavaksi aiotun aseen myyjä tai tämän palveluksessa olevat henkilöt, jolloin vältetään myyntitarkoituksessa annetun suosituksen mahdollisuus.

Työtä varten haettavan luvan kuin myös museossa tai kokoelmassa pitämiseen oikeuttavan luvan edellytykset säilytetään laissa ennallaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ampuma-aselain 45 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 45 §:n 2 momentti sekä

lisätään 45 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 601/2001, uusi 4 momentti seuraavasti:

45 §

Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset luonnolliselle henkilölle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Haettaessa lupaa:

1) hakijalla on oltava suoritettuna asekortti sekä ennen asekortin myöntämistä hakijan on osoitettava ampuma-aseiden käsittelyä ja ampuma-aseita koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla asetutkinto ampuma-aselupaviranomaisen asettamalle tutkijalle;

2) hakijan on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja niistä siihen liittyvistä seikoista, joilla voi olla merkitystä luvan myöntämisen kannalta;

3) metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista taikka ampumaurheilua tai -harrastusta varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys, jollainen voi olla metsästys- tai ampumaseuran tai kahden luotettavana pidettävän harrastukseen liittyvän henkilön lausunto hakijan soveltuvuudesta ampuma-aseen hankintaan ja hallussapitoon; lausunnon antaja ei kuitenkaan saa olla ampuma-asekaupan harjoittaja, jolta hakija on hankkimassa asetta;

4) työtä varten hakijan on esitettävä selvitys siitä, että hän on koulutuksessaan tai muuten riittävästi perehtynyt ampuma-aseen turvalliseen käsittelemiseen ja että hänellä on hyväksyttävä peruste ampuma-aseen kantamiseksi työssään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tutkijan päätökseen tyytymätön voi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan saattaa asian tutkijan asettaneen viranomaisen ratkaistavaksi. Tarkemmat määräykset koulutuksesta ja tutkinnosta antaa sisäasiainministeriö.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

_______________

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2008

  • Markku Pakkanen /kesk
  • Janne Seurujärvi /kesk

​​​​