LAKIALOITE 107/2001 vp

LA 107/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Rikoslain 7 luvussa säädetään yhteisen rangaistuksen määräämisestä rikosasiassa useasta eri rikoksesta. Yhteistä (aikaisemmin yhdistettyä) rangaistusta määrättäessä tuomio saa ylittää määräaikaisen enimmäisrangaistuksen 7 luvun 2 §:ssä olevien säännösten mukaisesti. Enimmäisrangaistuksen ylittäminen määräytyy sen mukaan, miten korkea on käytettävän asteikon enimmäisrangaistus.

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa säädetään ylityksestä silloin, kun ankarin enimmäisrangaistus on vankeutta määräajaksi vähintään neljä vuotta. Tämä merkitsee 12 vuoden rangaistusmaksimia, joka voidaan yhteisessä rangaistuksessa ylittää kolmella vuodella. Korkein yhteisesti määrätty määräaikainen vankeusrangaistus on siis Suomen lain mukaan viisitoista vuotta. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu rangaistus on liian alhainen ottaen huomioon minkälaisia tekoja tuon yhteisrangaistuksen piiriin voi kuulua. Se on alhainen myös kansainvälisen mittapuun mukaan sekä verrattuna saman pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdan suhteelliseen ylitysmahdollisuuteen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 7 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 697/1991, seuraavasti:

7 luku

Yhteisestä rangaistuksesta

2 §

Määräaikaisen vankeusrangaistuksen enimmäis- ja vähimmäisaika

Yhteistä rangaistusta määrättäessä eri rikoksista seuraavan ankarimman enimmäisrangaistuksen saa ylittää, mutta rangaistus ei saa olla eri rikosten enimmäisrangaistusten yhteisaikaa pitempi. Ankarinta enimmäisrangaistusta ei myöskään saa ylittää enempää kuin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) neljällä vuodella, jos ankarin enimmäisrangaistus on vankeutta määräajaksi vähintään neljä vuotta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk