LAKIALOITE 108/2001 vp

LA 108/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kun eduskunta aikanaan käsitteli rikoslain uudistamista rikesakon määräämisen ja käytön osalta, se teki pahan virheen. Suurimman sallitun nopeuden ylittämistä rikesakolla rangaistavana tekona ei määritelty sen tarkemmin ja niinpä asetuksella on säädetty, että 60 km/h enimmäisnopeuden ylittäminen 20 kilometrillä tunnissa on sovitettavissa 700 markan rikesakolla. Tämä on käytännössä merkinnyt sitä, että ainakin sellaiset, joille tuo 700 markan maksu ei taloudellisesti merkitse mitään, ajavat säännöllisesti 20 km/h ylinopeutta. Suurituloisen sakkorangaistus tuosta ylityksestä esimerkiksi 60 km/h:n rajoitusalueella olisi ainakin tuhansia markkoja. Se hillitsisi jo isotuloisenkin kaasujalkaa.

Tämä asia oli aikanaan tiedossa, mutta asianomainen valiokunta ja sen kautta eduskunta viittasi asialle kintaalla. Nyt asia on korjattava säätämällä laissa rikesakolla sovitettavan ylinopeuden enimmäismääräksi 10 kilometriä tunnissa ja nimenomaan silloin, kun alueella on vähintään 80 km/h:n nopeusrajoitus eikä 60 km tunnissa kuten nykyisen voimassaolevan asetuksen mukaan. Lain käyttöön ottaminen merkitsee asetuksen muuttamista tältä osin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 §:n 2 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 550/1999, seuraavasti:

2 a luku

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta

9 §

Rikesakkorikkomukset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rikesakko voidaan säätää tieliikennelain (267/1981) tai sen nojalla annettujen sellaisten säännösten tai määräysten vähäisestä rikkomuksesta, jotka koskevat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) suurimman sallitun ajonopeuden ylittämistä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla enintään 10 kilometrillä tunnissa alueella, jossa sallittu ajonopeus on vähintään 80 km tunnissa, taikka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk