LAKIALOITE 108/2007 vp

LA 108/2007 vp - Satu Taiveaho /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki opintotukilain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta (HE 64/2007 vp).

Toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoiden opiskeluun tai tutkintoon kuuluu usein pakollisena työharjoittelu tai työssäoppimisjakso. Näiden jaksojen aikaiset tulot ovat opintotukijärjestelmässämme erillisessä valvonnassa. Tässä erillisessä valvonnassa opiskelijan tulot eivät saa ylittää työssäoppimis- tai harjoittelujakson aikana miltään kuukaudelta kuukausittaista 505 euron tulorajaa. Näin ollen opintotukijärjestelmässämme työharjoittelun tai työssäoppimisjakson aikana opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka saa opiskeluun tai tutkintoon pakollisena kuuluvasta, päätoimiseksi katsottavasta sekä opintojen edistymisen yleiset edellytykset täyttävästä työharjoittelusta palkkaa keskimäärin vähintään 505 euroa kuukaudessa tai oppilaitokselta toimeentulon turvaamiseen tarkoitettua apurahaa, opinnoista maksettavaa päivärahaa tai muuta vastaavaa taloudellista etuutta määrän, joka ylittää kyseiseen koulutukseen myönnettävän korkeimman opintorahan määrän. Kuukausittaisen tulorajan ylittyessä työharjoittelu- tai työssäoppimisjakson aikana opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, vaikka koko vuoden tulovalvonnassa vapaan tulon raja ei täyttyisikään. Työharjoittelu- ja työssäoppimisjaksojen tuloja tulisikin tarkastella koko vuoden tulovalvonnassa nykyisen erillisen valvonnan sijaan.

Vuonna 2005 Kelan tilastojen mukaan työssäoppimisen, työharjoittelun tai apurahojen takia lakkautettiin opintoraha 1 602 henkilöltä (yhteensä 5 180 tukikuukautta). Tämä ei ole opiskelijoiden työelämään siirtymisen nopeuttamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Opiskeluun tai tutkintoon pakollisena kuuluvan työharjoittelun tai työssäoppimisjakson aikana saatuja tuloja ei tulisi ottaa erikseen huomioon opintorahaa myönnettäessä. Opintotukilaista on poistettava 20 §:n 1 momentin 1 kohdan kirjaus, jonka mukaan opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka saa opiskeluun tai tutkintoon pakollisena kuuluvasta, päätoimiseksi katsottavasta sekä opintojen edistymisen yleiset edellytykset täyttävästä työharjoittelusta taikka työssäoppimisen perusteella palkkaa keskimäärin vähintään 505 euroa kuukaudessa tai oppilaitokselta toimeentulon turvaamiseen tarkoitettua apurahaa, opinnoista maksettavaa päivärahaa tai muuta vastaavaa taloudellista etuutta määrän, joka ylittää kyseiseen koulutukseen myönnettävän korkeimman opintorahan määrän.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opintotukilain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 20 §, sellaisena kuin se on laissa 345/2004, seuraavasti:

20 §

Eräiden tulojen ja etuuksien huomioonottaminen

Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka saa oppilaitokselta toimeentulon turvaamiseen tarkoitettua apurahaa, opinnoista maksettavaa päivärahaa tai muuta vastaavaa taloudellista etuutta määrän, joka ylittää kyseiseen koulutukseen myönnettävän korkeimman opintorahan määrän.

(2 mom. kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2007

  • Satu Taiveaho /sd
  • Maria Guzenina-Richardson /sd
  • Marjaana Koskinen /sd
  • Anneli Kiljunen /sd