LAKIALOITE 108/2009 vp

LA 108/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Eriytetty tuloverojärjestelmä tuli Suomessa voimaan vuonna 1993. Siinä veronalaiset tulot jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi. Ansiotuloihin kohdistuu progressiivinen verotus, joka tulojen noustessa nousee korkeimmillaan jopa yli 50 prosentin. Pääomatuloihin sovelletaan niiden suurudesta riippumatta taas yhtenäistä 28 prosentin verokantaa. Ansio- ja pääomatulojen verotuksen erilaisuus on johtanut siihen, että tuloja on mahdollisuuksien mukaan kannattanut verosuunnittelulla kanavoida pääomatuloiksi alhaisemman veroprosentin houkuttamana. Ansiotuloissa verotus kohoaa jo varsin kohtuullisilla keskituloilla yli pääomatulojen verokannan. Mainittu veroero on heikentänyt myös kuntien tulopohjaa, sillä useat pelkkiä pääomatuloja nauttivat käyttävät kuitenkin kuntien palveluja, vaikka eivät kunnille veroa maksakaan toisin kuin ansiotuloveroa maksavat kuntalaiset.

Edellä mainitusta veroerosta johtuen verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta pääoman, omaisuuden, ympäristön ja kulutuksen verottamiseen. Kokonaisveroastetta ei kuitenkaan voida enää laskea lähivuosina tapahtuvan väestön runsaslukuisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Pääomaverotuksen nostaminen kahdella prosenttiyksiköllä 30 prosenttiin ensi vuoden alusta alkaen tasaisi ansio- ja pääomatulojen välistä veroeroa ja tuottaisi valtiolle noin 100 miljoonaa euroa nykyistä enemmän verotuloja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 716/2004, seuraavasti:

124 §

Veron määräytyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääomatulojen tuloveroprosentti on 30. Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti on 26. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa (532/1998).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Valto Koski /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd