LAKIALOITE 108/2010 vp

LA 108/2010 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Jatkosodan jälkeen tuomittiin sotaan syyllisinä kahdeksan kansamme johtajaa eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Tuomitut olivat jatkosodan aikana toimineet presidentti Risto Ryti, pääministeri J. W. Rangell, pääministeri Edwin Linkomies, ministeri Väinö Tanner, lähettiläs T. M. Kivimäki, ministeri Henrik Ramsay, ministeri Antti Kukkonen ja ministeri Tyko Reinikka.

Tähän päivään mennessä on sekä kansan että poliitikkojen keskuudessa kritisoitu näiden tuomioiden epäoikeudenmukaisuutta. Ministeri Brax on todennut, että ko. oikeudenkäynti oli oikeusvaltion periaatteiden vastainen. Brax toteaa kuitenkin myös, että tuomitut ovat jo kärsineet annetut rangaistukset eikä jatkotoimenpiteitä tarvita. Kiistatonta on, että sotasyyllisyystuomiot olivat Suomen perustuslain vastaisia.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 2 artiklan määräyksen mukaan rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus ainakin yhden kerran tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, joten lainsäädäntöä tulee tältä osin muuttaa niin, että syyllisyyskysymys olisi mahdollista ottaa käsittelyyn uudestaan.

KKO totesi kaksi vuotta sitten (H2007/266, 20.10.2008), ettei sillä olisi toimivaltaa toimia sotasyyllisyystuomioistuimen (perustuslain vastainen erityinen tuomioistuin) muutosinstanssina. Asiaan liittyvä tarvittava muutos olisi kuitenkin yksinkertainen, ja siihen tarvittaisiin ainoastaan yhden momentin muuttaminen yhdessä laissa. Ihmisten oikeustajun mukaista on se, että poikkeustilan aikana tehdyt rikokset ja vääryydet korjataan normaalioloissa mahdollisimman pian.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 109/1960, uusi 5 kohta seuraavasti:

31 luku

Ylimääräisestä muutoksenhausta

8 §

Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) jos poikkeuslain perusteella on rikosasiassa annettu ilmeisesti väärä tuomio.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Sari Palm /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Olli Nepponen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Timo Juurikkala /vihr

​​​​