LAKIALOITE 109/2001 vp

LA 109/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki avioliittolain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Yhä useampi avioliitto päättyy eroon. Se on yhteiskunnallisesti valitettava tosiasia. Päätöstä avioeron ottamisesta ei useinkaan muuteta sen jälkeen, kun aviopuolisot ovat muuttaneet erilleen tai ovat jättäneet avioeroa koskevan hakemuksen oikeudelle ja harkinta-aika on alkanut.

Prosessin vireillepanon ja lopullisen avioeron välinen aika on useimmiten kummallekin osapuolelle henkisesti tuskallista. Sen vuoksi päätöksen vireillepanosta eri muodoissa tulisikin johtaa lopputulokseen eli avioeroon nykyistä nopeammin. Erillään asumisen perusteella tuo aika on kaksi vuotta ja harkinta-aika hakemuksen jättämisestä kuusi kuukautta. Lakia olisi syytä muuttaa niin, että erillään asumisen perusteella aika olisi yksi vuosi ja harkinta-aika kolme kuukautta. Myös määräaika harkinta-aikaan liittyvän vaatimuksen jättämisestä on syytä puolittaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

avioliittolain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 25 §:n 2 momentti ja 26 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 411/1987, seuraavasti:

25 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Puolisoilla on kuitenkin oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa, jos he ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeisen vuoden.

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun harkinta-aikaa on kulunut vähintään kolme kuukautta, puolisot tuomitaan avioeroon, jos he yhdessä sitä vaativat tai toinen heistä sitä vaatii. Vaatimus on tehtävä ennen kuin puoli vuotta on kulunut harkinta-ajan alkamisesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2001.

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk