LAKIALOITE 109/2002 vp

LA 109/2002 vp - Satu Hassi /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoite liittyy hallituksen esitykseen laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 130/2002 vp). Aloite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Aloitteessa muutetaan sähköveron määräytymisperusteita siten, että energiaverojen tuotto nousee 150 000 000 euroa, joka tarkoittaa sähkön hinnassa 0,12 c/kWh:n korotusta teollisuudelle ja 0,10 c/kWh:n korotusta muille kuluttajille verrattuna hallituksen esitykseen. Nykytasoon verrattuna korotus on 0,14 c/kWh eli vajaa 1 p/kWh kaikille kuluttajille. Hallituksen Kioto-ministerityöryhmälle keväällä annettujen selvitysten tuloksista voi päätellä, että nykyinen energiaveron rakenne ei parhaalla mahdollisella tavalla ohjaa päästöjen vähentämiseen. Energiaverojen ympäristöohjaavuus paranisi, jos otettaisiin jälleen käyttöön kivihiilen verotus myös sähköntuotannossa, koska kivihiililauhdevoimalaitokset ovat CO2-päästöjen kannalta kaikkein haitallisimpia. Esitämme, että sähköntuotannossa käytetystä kivihiilestä peritään polttoaineveroa, joka on noin 10 % kivihiilen verosta lämmön tuotannossa. Tämä nostaisi kivihiilellä tuotetun sähkön hintaa noin 0,1 c/kWh eli noin 0,6 p/kWh. Tämä toteuttaisi myös ministeri Mönkäreen pontta, johon hallituksen enemmistö yhtyi hallituksen hyväksyessä viidettä ydinvoimalaa koskevan periaatepäätöksen ja jonka mukaan hallitus ryhtyy toimiin fossiililaitosten päästöjen pienentämiseksi.

Jotta kuluttajat niin teollisuudessa, kodeissa kuin muuallakin voisivat suunnitella investointejaan järkevästi, energiaverojen kehittämisestä tällä vuosikymmenellä tulisi tehdä periaatepäätös, jonka mukaan energiaveroa, tarkoittaen sähkön, lämmön sekä teollisuuden energiaveroa, korotettaisiin 10 prosenttia vuosittain vuoteen 2010 asti. Tällöin energiaveron taso vastaisi sitä, mitä kansallisessa ilmasto-ohjelmassa arvioitiin tarpeelliseksi, jotta Suomi pystyisi saavuttamaan Kioton ilmastosopimuksessa sille asetetut velvoitteet päästöjen vähentämisestä.

Aina, kun veroa korotetaan, on uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle annettavaa veronpalautusta korotettava vastaavasti. Vastaavasti olisi tehtävä periaatepäätös, jonka mukaan sähköntuotannossa käytettävän kivihiililen veroa korotetaan asteittain, kunnes veron vaikutus kivihiilellä tuotetun sähkön hintaan on vähintään 1 c/kWh.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) 8 b § ja sen edellä oleva väliotsikko,

sellaisina kuin ne ovat, 8 b § laeissa 510/1998 ja 919/2001 ja 8 b §:n edellä oleva väliotsikko mainitussa laissa 510/1998,

muutetaan 2 §:n 6, 8 ja 11 kohta, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 ja 8 § sekä 8 §:n edellä oleva väliotsikko, 8 a § ja 8 a §:n edellä oleva väliotsikko, 9 §:n 1 momentti, 10 §, 12 §:n 1 momentin 3 kohta, 15 §:n 1 momentti, 16 §, 17 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentin 3 kohta ja lain liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 8 ja 11 kohta mainitussa laissa 510/1998, 7 § osaksi laissa 1261/1997, 8 ja 10 § osaksi mainitussa laissa 510/1998, 8 a § laissa 1593/1994 sekä mainituissa laeissa 510/1998 ja 1261/1997, 8 a §:n edellä oleva väliotsikko viimeksi mainitussa laissa sekä verotaulukko mainitussa laissa 919/2001, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 510/1998, uusi 12—17 kohta sekä 12 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyy 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

2, 5, 6 ja 7 §

(Kuten HE)

8 §

Oikeus hakemuksesta saada tuottamastaan sähköstä tukea on sillä, joka tuottaa sähköä:

1) tuulivoimalla;

2) vesivoimalaitoksessa, jonka nimellisteho on enintään yksi megavolttiampeeri;

3) puulla tai puupohjaisilla polttoaineilla;

4) biokaasulla;

5) metsähakkeella;

6) polttoturpeella nimellisteholtaan enintään 40 megavolttiampeerin lämmitysvoimalaitoksessa;

7) metallurgisten prosessien jätekaasuilla;

8) kemiallisten prosessien reaktiolämmöllä siten, että kemiallisessa prosessissa syntyvät tuotteet käytetään sellaisenaan myyntituotteina tai jatkovalmistuksen raaka-aineina.

(2 mom. kuten HE)

Tuen määrä on liitteenä olevassa verotaulukossa mainitun sähkön veroluokan II veron suuruinen kilowattitunnilta. Edellä 1 momentin 1 ja 6 kohdassa tarkoitetulla tavalla tuotetusta sähköstä tukea maksetaan kuitenkin sähkön veroluokan I suuruisena kilowattitunnilta. Milloin sähköä tuotetaan edellä 1 momentissa mainitulla energialähteillä samanaikaisesti eikä niiden käytöstä voida esittää luotettavaa selvitystä, tuki suoritetaan kokonaisuudessaan alhaisimman tukimäärän mukaan.

(4—7 mom. kuten HE)

8 a § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 9 ja 10 §

(Kuten HE)

12 §

(1 momentin 3 kohta kuten HE)

Kun sähköä tuotetaan kivihiilellä, kivihiilestä tulee kuitenkin maksaa polttoaineverona lain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittu määrä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15—17 ja 21 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Liite

VEROTAULUKKO
Tuote Tuoteryhmä Perusvero Lisävero Huoltovarmuusmaksu

Sähkö snt/kWh

— veroluokka I

1

-

0,83

0,013

— veroluokka II

2

-

0,56

0,013

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet

— euroa/t

3

-

55,27

1,18

Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet käytettynä sähköntuotantoon

— euroa/t

4

-

5,00

-

Polttoturve

— euroa/MWh

5

-

2,02 -
Maakaasu, kaasumainen
— snt/nm3

6

- 2,31 0,084
Mäntyöljy
— snt/kg 7 7,21 - -

_______________

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2002

 • Satu Hassi /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Janina Andersson /vihr