LAKIALOITE 109/2007 vp

LA 109/2007 vp - Erkki Pulliainen /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tieliikennelain 24 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

PERUSTELUT

Viestintälaitteiden käytöstä ajon aikana säädetään tieliikennelain (267/1981) 24 a §:ssä. Sen 1 momentti koskee radio- tai televisiovastaanottimen, muun äänen- tai kuvantoistolaitteen tai viestintälaitteen käyttöä. Edelleen säännös koskee kaikkien ajoneuvojen kuljettajia alkaen polkupyörästä ja traktorista aina raskaimpien ajoneuvojen kuljettajiin.

Säännöksessä viestintälaitteiden käyttöä on rajoitettu koskemaan kahta eri tilannetta. Kiellettyä on laitteen sellainen käyttö, a) joka voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai b) joka voi muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Muu käyttö ei ole rangaistavaa. Kyseessä on siis rajoitussäännös eikä "totaalikielto".

Tieliikennelain 24 a §:n 1 momentin käytännön soveltaminen liikennevalvonnassa on tullut erittäin harvoin kyseeseen. Tilastojen mukaan tämän säännöksen perusteella on määrätty hyvin vähän seuraamuksia (vuositasolla alle 50 koko maassa). Kyseessä on ollut ensisijaisesti rikesakolla käsiteltävä liikennerikkomus, josta sakko autoilijalle on 50 euroa, mopoilijalle 35 euroa ja polkupyöräilijälle 20 euroa. Jos poliisi liikennevalvonnassa tapaa ajoneuvon, jossa televisiolaite on käytössä, mutta kuljettaja ei ole syyllistynyt mihinkään ajovirheisiin, asia ei anna aihetta poliisilta muihin toimenpiteisiin kuin ehkä opastukseen television katsomiseen liittyvästä liikenneturvallisuusriskistä.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan television katselu ajon aikana on kuitenkin selvä liikenneturvallisuusriski. Viihde-elektroniikan voimakkaan kehittymisen ja laitteiden halpenemisen sekä "mobiilipalvelujen" lisääntymisen vuoksi autoja saatetaan tulevaisuudessa varustaa huomattavasti nykyistä useammin kuljettajan näkökenttään asennettavilla tv-vastaanottimilla.

Kuljettajan ajon aikana tapahtuva television katselukielto olisi yksinkertaista toteuttaa muuttamalla tieliikennelain 24 a §:ää siten, että katseluun suhtauduttaisiin vastaavalla tavalla kuin "kännykän" käyttöön ajon aikana eli kieltämällä se kokonaan. Samalla voitaisiin tarkentaa eroa navigointilaitteen ja televisiovastaanottimen käytön välillä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tieliikennelain 24 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 24 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 423/2002, seuraavasti:

24 a §

Viestintälaitteiden käyttö ajon aikana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessään, eikä kuljettajan näkökentässä olevaa televisiovastaanotinta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2007

  • Erkki Pulliainen /vihr