LAKIALOITE 11/2001 vp

LA 11/2001 vp - Matti Väistö /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki opintotukilain 2 ja 16 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

1. Nykytila

Opintotukilain (65/1994) mukaan työttömän sekä sairausvakuutuslain (364/1963) mukaista äitiys- ja vanhempainrahaa saavan henkilön opintolainan erääntyneet korot voidaan maksaa opintotukilaissa säädetyin edellytyksin valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta.

Valtioneuvosto on erikseen vahvistanut perusteet opintolainan koron maksamisesta työttömyyden perusteella (VNp 33/1996). Päätöksen säännösten mukaisesti vaatimuksena olevaa 60 päivän työttömyysaikaa laskettaessa työttömyyteen rinnastetaan aika, jona lainansaaja on suorittanut asevelvollisuutta taikka saanut äitiys- ja vanhempainrahaa, jos lainansaaja on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi heti kotiuttamisen taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden jälkeen.

Tarpeellisessa ja tarkoituksenmukaisessa opintolainan korkoavustusjärjestelmässä ei ole erikseen säädetty sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahan saamista opintolainojen korkoavustuksen saamisen perusteeksi. Korkoavustuksen piiriin eivät ole kuuluneet myöskään ne opintolainan saajat, jotka vähäisten tulojensa perusteella eivät ole saaneet sairauspäivärahaa, vaikka muuten olisivat olleet siihen oikeutettuja.

Opintolainan saajan näkökulmasta olisi perusteltua, että opintolainan korot voitaisiin maksaa valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta myös silloin, kun opintolainan saajan maksukyky on heikentynyt sairauden vuoksi.

2. Ehdotettu muutos

Opintotukilain säännöksiä edellytyksistä, joiden nojalla opintotukilain tarkoittamat erääntyneet korot maksetaan valtion varoista, ehdotetaan muutettavaksi siten, että erääntyneet korot maksetaan valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta myös silloin, kun lainansaaja on oikeutettu sairauspäivärahaan. Täten myös ne, jotka vähäisten tulojen perusteella eivät ole saaneet sairauspäivärahaa, mutta muuten olisivat siihen oikeutettuja, tulisivat korkoavustuksen piiriin. Järjestelmän selkeyden ja toimivuuden vuoksi sairauspäivärahaoikeus tulisi aina osoittaa tapauskohtaisesti sairauspäivärahapäätöksellä.

Lakiehdotuksella ei puututa opintolainojen korkoavustusten saamisen perusteisiin työttömyyden tai äitiys- ja vanhempainrahan saamisen perusteella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opintotukilain 2 ja 16 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 2 §:n 2 momentti ja 16 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti laissa 1318/1995 ja 16 a §:n 2 momentti laissa 1277/2000, seuraavasti:

2 §

Opintotukietuudet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työttömän ja äitiys- tai vanhempainrahaa saavan tai sairauspäivärahaan oikeutetun henkilön tämän lain mukaisen opintolainan erääntyneet korot voidaan tässä laissa säädetyin edellytyksin maksaa valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta.

16 a §

Opintolainan koron maksaminen valtion varoista

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtion varoista maksetaan opintolainan erääntyneet korot myös, jos lainansaajalle on koron erääntymispäivää edeltävän kuuden kuukauden aikana suoritettu sairausvakuutuslain (364/1963) mukaista äitiys- tai vanhempainrahaa tai vastaavaa etuutta toisesta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevasta maasta vähintään 50 arkipäivältä tai lainansaaja on ollut oikeutettu mainitun lain (364/1963) mukaiseen sairauspäivärahaan ja jos lainansaaja ei ole kyseisen lukukauden aikana saanut opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos lainansaajan viimeisen opintorahan, aikuisopintorahan, aikuiskoulutustuen tai asumislisän saantikuukauden päättymisestä on ennen koron erääntymiskuukauden alkamista kulunut enemmän kuin 12 kuukautta, korkoa ei kuitenkaan makseta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

  • Matti Väistö /kesk

​​​​