LAKIALOITE 110/2001 vp

LA 110/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Eduskunnan hyväksyttyä lain virallistetusta parisuhteesta ja sen tullessa voimaan on todistelua koskevaa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:ää tarpeellista muuttaa. Kyseisessä lainkohdassa luetellaan ne henkilöt, joita ei voi vastoin tahtoaan vaatia todistamaan oikeudessa. Pykälän 1 kohdassa mainitaan tällaisina henkilöinä ne, jotka ovat tai ovat olleet avioliitossa tai ovat kihloissa jommankumman oikeudenkäynnin asianosaisen kanssa. On johdonmukaista, että rekisteröidyssä parisuhteessa asuva tai asunut henkilö rinnastetaan avioliitossa olevaan ja samalla otetaan huomioon myös avioliitonomaisissa olosuhteissa eli avoliitossa elävien asema.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §, sellaisena kuin se on laissa 571/1948, seuraavasti:

20 §

Todistaja ei saa kieltäytyä todistamasta. Vastoin tahtoansa älköön kuitenkaan todistamaan vaadittako:

1) sitä, joka on tai on ollut avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa tahi on kihloissa jommankumman asianosaisen kanssa;

2) sitä, joka on asianosaisen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tahi joka on tai on ollut naimisissa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asianosaiseen sanotunlaisessa sukulaisuussuhteessa olevan henkilön kanssa, eikä

3) asianosaisen sisaruksia tai näiden aviopuolisoita, avopuolisoita tai heidän kanssaan rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä, tahi asianosaisen ottovanhempia tai ottolapsia.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2001.

_______________

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk